Zgłaszanie braku odpadów, lepsze gospodarowanie zielonymi miejscami pracy

WYZWANIE:

W jaki sposób umożliwić mieszkańcom Miasta Rybnik i zachęcić ich do zgłaszania braku konieczności wywozu popiołu tak, aby zaoszczędzić czas i środki związane z odbiorem odpadów, a poprzez to zoptymalizować działania w obszarze zielonych miejsc pracy w Rybniku?

OPIS

W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów obowiązujące na terenie całego kraju. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Na terenie Miasta Rybnika, podobnie jak w innych miastach w Polsce, wprowadzono zasady odbioru odpadów z podziałem na frakcję. Odpady dzielą się na: zmieszane, segregowane (papier, plastik, szkło), popiół, bio i gabaryty. Harmonogram wywozu odpadów uwzględnia następujące obszary: 1. zamieszkałe, 2. niezamieszkałe, 3. wielorodzinne, 4. zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, 5. posesje o utrudnionym dojeździe.

Wraz z postępującą wymianą emisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych nastąpił w ostatnim czasie znaczący spadek zapotrzebowania na odbiór kubłów z popiołem. Jest to szczególnie widoczne na obszarze nieruchomości zamieszkałych, obejmującym ok. 20.000 posesji. Największy spadek zapotrzebowania nastąpił w dzielnicach Śródmieście i Północ, gdzie wiele budynków zostało przyłączonych do sieci gazowej. Co najmniej połowa nieruchomości w tych dzielnicach nie korzysta z wywozu popiołu (właściciele nie wystawiają odpowiednich kubłów w dniu wywozu, zgodnie z harmonogramem). Z kolei w dzielnicach peryferyjnych, takich jak Grabownia czy Boguszowice Stare kubły z popiołem nie są wystawiane w ok. 70% przypadkach.

Odbiór popiołu odbywa się od października do kwietnia. W tym okresie pracownicy firm zajmujących się wywozem odpadów pokonują niepotrzebnie setki kilometrów i tracą tysiące godzin na docieraniu do posesji, do których, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, muszą dotrzeć, a których właściciele nie wystawiają kubłów z popiołem. Problemem jest brak — w istniejącym systemie odbioru odpadów komunalnych — możliwości modyfikacji zapotrzebowania na odbiór tej frakcji. Wyzwaniem staje się określenie i wdrożenie sposobu współpracy mieszkańców z Miastem czy też firmą odbierającą odpady w zakresie określania na bieżąco (lub na stałe) zapotrzebowania na odbiór popiołu.

Zgodnie z Uchwałą nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, została ustalona w wysokości 31,00 zł miesięcznie za osobę. Niewystawienie kubła z popiołem (ani innego) nie wpływa na wysokość tej opłaty.

Źródła:

– Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za Terenie Miasta Rybnika za 2020 rok dane Wydziału Gospodarki Komunalnej

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Miasto Rybnik wdrożyło w 2021 r. miejską aplikację Halo Rybnik, która, oprócz wielu nowych funkcjonalności, przejęła funkcję poprzedniej aplikacji Wywozik. Mieszkańcy mogą w niej sprawdzić harmonogram wywozu odpadów,   a po wybraniu swojego obszaru, dostają powiadomienia/przypomnienia o konieczności wystawienia kubłów dzień przed planowanym wywozem. W razie jakichkolwiek problemów, np. z wywozem śmieci, mogą zgłosić kwestię

w module Zgłoś problem. Nie ma jednak ścieżki, ani w aplikacji, ani poza nią, zgłoszenia braku potrzeby przyjazdu firmy odbierającej odpady, a to pozwoliłoby zaoszczędzić zasoby ludzkie i finansowe w obszarze zielonych miejsc pracy.

WAŻNE INFORMACJE:

Zamawiający oczekuje innowacyjnych pomysłów w zakresie stworzenia ścieżki informowania firmy wywożącej odpady/Wydziału Gospodarki Komunalnej o braku konieczności odbioru popiołu przez mieszkańców przy jednoczesnym opracowaniu (w ścisłej współpracy z Miastem) systemu zachęt dla mieszkańców (typu zniżki na wstęp na basen, do teatru itp.), którzy z tej ścieżki będą korzystać.