fbpx

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Przez Fundacja Fundusz Współpracy  

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Fundacja Fundusz Współpracy (dalej: „Fundacja”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Fundacja przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

AdministratorAdministratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Fundusz Współpracy

 • adres: ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa.
 • e-mail: cofund@cofund.org.pl

Fundacja – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?Fundacja gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Fundacja będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe zestawienie przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Fundacja pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych. Przedstawiony poniżej spis za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów, tj. do 30 grudnia 2025 r.

Cel

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do zawarcia z Tobą oraz realizacji zawartej z Tobą umowy

WyjaśnienieChodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny projektów i pomysłów, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.

Podstawa prawnaRozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b)

Długość okresu przetwarzania danych– Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.– W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 6 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń oraz dla celów ewaluacji projektu.

Cel Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym

WyjaśnienieW tym przypadku Fundacja przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Fundacja w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych.

Podstawa prawnaRozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c)

Długość okresu przetwarzania danych– Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.– W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 6 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń oraz dla celów ewaluacji projektu.– W innych przypadkach – do czasu wypełnienia przez Fundacja obowiązków określonych w przepisach prawa.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG, wywiadownie gospodarcze. W każdym ze wskazanych przypadków Fundacja skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? W zależności od łączących Cię z Fundacja relacji, Fundacja może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 • a) dane osobowe (np. imię i nazwisko),
 • b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
 • d) dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
 • e) dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów),
 • g) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • i) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
 • k) dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych,
 • l) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK, KRS),

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacja – będą mieć wyłącznie upoważnione przez Fundacja osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundacja odbiorcom poza strukturą Fundacja. Zawsze w takiej sytuacji Fundacja dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Fundacja, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • b) podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w szczególności osoby zaangażowane przez Fundacja do zarządzania funduszem, a także członkowie Komitetu Inwestycyjnego i przedstawiciele inwestorów.
 • c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Fundacja i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów zagranicznych) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, np. BIK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., biura informacji gospodarczej (KRD, ERIF, BIG),
 • g) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, doradcze, itp.
 • h) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • j) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • k) podmioty działające w ramach Fundacja lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Realizacja prawSzczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 • a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Fundacja są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacja,
 • f) masz również prawo do otrzymania od Fundacja Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w biurze Fundacja, oraz za pośrednictwem e-maila. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundacja Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content