Dyscyplina w segregacji, szybsze sortowanie

WYZWANIE:

W jaki sposób zwiększyć stopień segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej Miasta Rybnik tak, aby umożliwić osobom pracującym w obszarze zielonych miejsc pracy optymalne sortowanie odpadów w celu zwiększenia poziom odzysku i jakości odzyskanego surowca?

OPIS

W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, obowiązujące na terenie całego kraju. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Selektywnej zbiórce podlegają papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Na terenie Miasta Rybnika, podobnie jak w innych miastach w Polsce, wprowadzono zasady odbioru odpadów z podziałem na frakcję, co powinno umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów. W 2020 r. 99% właścicieli nieruchomości zadeklarowała prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r. co do zasady osiągnął wymagane poziomy (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła — 51 %, przy wymaganym minimalnym poziomie 50%, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne — 75% przy wymaganym minimalnym poziomie 70%, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania — 14 %, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35%). Jednakże, jak wskazuje Hossa — spółka odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w mieście, ogromnym problemem jest w Rybniku niski poziom segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, które stanowią 50% wszystkich odpadów w Rybniku. Zabudowa wielorodzinna występuje w 21 na 27 dzielnic Rybnika (największe skupisko to dzielnica Maroko-Nowiny, zamieszkała przez ok. 20 tys. osób), a jej mieszkańcy w niewystarczającym stopniu segregują odpady, często nie robią tego w ogóle. Dodatkowo, nawet jeśli odpady zostały posegregowane, wiele do życzenia pozostawia jakość tej segregacji.

Problemem jest zatem niewystarczający stopień i jakość segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej Rybnika, co skutkuje utraconym strumieniem frakcji opakowaniowych. Rodzi się konieczność podejmowania nowych działań. Wyzwaniem staje się zwiększenie tego poziomu, np. poprzez stworzenie szczelniejszego systemu segregacji czy też intensyfikację działań edukacyjno-informacyjnych w odniesieniu do prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami i zasad ich selektywnej zbiórki.

Źródła:

– Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za Terenie Miasta Rybnika za 2020 rok – Strategia Rozwoju Miasta Rybnika RYBNIK 2030. Pierwszy krok transformacji.

– Raport o stanie Miasta Rybnika za 2020 r.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Do kluczowych uwarunkowań wewnętrznych rozwoju miasta Rybnika należy m.in. realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej (edukacji nieformalnej) i podnoszenia świadomości ekologicznej w odniesieniu do działań w obszarze gospodarki odpadami oraz rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

Miasto prowadziło dotychczas działania dotyczące informowania o zasadach odbioru odpadów oraz z zakresu edukacji ekologicznej. Informacje zamieszczane są         na stronie Rybnika (www.segreguj.rybnik.eu) oraz w aplikacji Halo Rybnik. Zakupione pojemniki w kształcie serc na nakrętki, wydrukowano też plakaty i ulotki nt. prawidłowej segregacji odpadów.

Niestety, w związku z bardzo niskim stopniem segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej na terenie Rybnika konieczne jest wprowadzenie nowych, innowacyjnych działań, które usprawnią system i podniosą świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zasad selektywnej zbiórki odpadów.

WAŻNE INFORMACJE:

Zamawiający oczekuje innowacyjnych pomysłów w zakresie stworzenia systemu/modelu pozwalającego na wyższą segregację odpadów przy jednoczesnym zaproponowaniu nowych sposobów edukacji ekologicznej mieszkańców.