Jakie pomysły wybraliśmy do wsparcia Inkubatora?

W pierwszej rundzie inkubacji pracujemy z 13 zespołami. Zapraszamy do zapoznania się pomysłami, które zostały wybrane do inkubacji. Ostateczny kształt innowacji ich autorzy zaprezentują w czerwcu 2022 roku podczas tzw. Demo Days.

Tytuł: Zielone miejsca pracy szansą na rozwój osób z niepełnosprawnością

Autorzy: Spółdzielnia Socjalna Kuźnia, Paweł Abucki Krzysztof Peroń, Bartosz Lachór

Obszar: Rozwój zielonych miejsc pracy

Wyzwanie: W jaki sposób zaangażować przedsiębiorstwa społeczne w tworzenie zielonych miejsc pracy związanych z recyklingiem odpadów wielkogabarytowych, tak aby stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i ograniczyć zjawisko zanieczyszczenia miast i okolicznych terenów zielonych?

Zamawiający: Gmina Poręba

Aktualnie miasta w województwie śląskim w tym Poręba angażują do odbioru odpadów wielkogabarytowych zakłady usług komunalnych lub przedsiębiorstwa śmieciowe, które w niewielkim stopniu  realizują odzysku surowca z odpadów wielkogabarytowych. Innowacja będzie polegać na wprowadzeniu modelowej ścieżki usługi recyklingu odpadów wielkogabarytowych z zaangażowaniem osób z niepełnosprawnością na poziomie 60% zatrudnialności wraz w rekomendacjami zlecania takich usług przez JST. 

W ramach modelu zostanie określona struktura zatrudnienia z opisem stanowisk pracy i rekomendacjami zatrudnienia osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności na danych stanowiskach. Opracowana ścieżka przepływu surowca od momentu zlecenia odbioru poprzez recykling do ponownego wdrożenia surowca na rynek. Model będzie zawierał również rekomendacje korzystania z klauzul społecznych w ramach procesu zlecania usługi przez JST.

W ramach całego procesu społeczność lokalna będzie informowana o innowacyjnym, ekologicznym rozwiązaniu stosowanym przez gminę,  co przyczyni się do zwiększenie świadomości społecznej i promocji postaw proekologicznych. 

Innowator jest przedsiębiorstwem społecznym, który wdroży innowacje w ramach własnej struktury i przetestuje efektywność usprawnień dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych o raz odzysk surowca z odpadów wielkogabarytowych a następnie ponowne wprowadzenie surowca na rynek.

Wskaźniki skuteczności innowacji: 

 • masa odpadów wielogabarytowych poddanych recyklingowi w PES
 • liczba pracowników z niepełnosprawnością zatrudnioną przy recyklingu w przedsiębiorstwie
 • liczba PES, które realizują usługę recyklingu odpadów wielkogabarytowych z wykorzystaniem modelu
 • liczba JST, które zlecają usługę recyklingu odpadów wielkogabarytowych PES
Unsplash.com

Tytuł: EnergyCheck – medium dialogu o potrzebach energetycznych

Autorzy: Swarmcheck sp. z o. o.

Obszar: Skutki społeczne ubóstwa energetycznego

Wyzwanie: W jaki sposób faktycznie zweryfikować zjawisko ubóstwa energetycznego w Rybniku, tak aby powstało narzędzie umożliwiające mieszkańcom i władzom publicznym podejmowanie racjonalnych działań w zakresie polityki związanej z poprawą jakości powietrza?

Zamawiający: Miasto Rybnik

Proponujemy nowy rodzaj narzędzia diagnozującego ubóstwo energetyczne i ekoenergetyczne. Narzędzie będzie służyło do zbierania bezpośrednio od mieszkańców informacji i opinii na temat czynników kluczowych dla zdolności ich gospodarstwa domowego do zapewnienia komfortowej temperatury oraz gotowości do ewentualnej termomodernizacji i/lub wymiany źródła ciepła na mniej emisyjne. Narzędzie będzie mogło zbierać zarówno obiektywne dane, np. o dochodach i wydatkach w gospodarstwie domowym, jak i informacje o odczuciach respondenta na temat własnej sytuacji czy opinie na temat proponowanych mu działań. Wszystkie te informacje zostaną zapisane w argumentacyjnej bazie danych.

Od strony mieszkańca Rybnika narzędzie będzie wyglądało jak cyfrowy kwestionariusz możliwy do wypełnienia samodzielnie, z pomocą urzędnika lub z chatbotem. (Forma interfejsu zostanie wybrana po wstępnej konsultacji z grupą docelową, aby była jak najbardziej użyteczna.)

Władze miasta/urzędnicy otrzymają gotowy model diagnozowania ubóstwa energetycznego. Zapewni on precyzyjne dane oraz oszczędność czasu potrzebnego na diagnozę. Ze względu na cyfrowy charakter rozwiązania, może być ono replikowalne w innych miastach oraz dla innych badawczych obszarów tematycznych.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • Liczba spontanicznych ukończonych przejść procesu w aplikacji
 • Liczba nudge’owanych (np. przez pracownika socjalnego) ukończonych przejść procesu w aplikacji.
 • Relatywna liczba konsultacji w agendach właściwych do spraw jakości powietrza i wymiany przestarzałych źródeł ciepła
 • Relatywna liczba wniosków złożonych do programu “Czyste Powietrze”
 • Liczba wizyt eko-doradcy wynikających z interakcji z aplikacją
 • Liczba interwencji proekologicznych danego typu (np. termomodernizacja, szkolenie z oszczędzania energii w gospodarstwie domowym, szkolenie z prawidłowego mniej kopcącego sposobu używania pieców węglowych, wymiana pieca na bardziej nowoczesny, wymiana pieca na gaz, wymiana pieca na OZE) wynikających z interakcji z aplikacją
 • Utworzenie nowego programu lub rodzaju interwencji przez miasto na podstawie zebranych danych.
Unsplash.com

Tytuł: Cenny plastik

Autorzy: Stowarzyszenie Kurka Wodna

Obszar: Rozwój zielonych miejsc pracy

Wyzwanie: Jak rozwiązać problem niewłaściwej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielolokalowej (bloków), tak by kształtować ekologiczne nawyki, ograniczać koszty odbioru odpadów i uzyskać efekt czystszego środowiska?

Zamawiający: Miasto Radlin

Planowana innowacja czerpie z międzynarodowej inicjatywy Precious Plastic (https://preciousplastic.com/) działającej na zasadzie open source i realizowanej na całym świecie. Autorzy projektu zachęcają do tworzenia mini-maszyn recyklingowych, umożliwiających samodzielne przetwarzanie plastikowych odpadów na bardzo atrakcyjne i trwałe przedmioty. Kompletna maszyna składa się z 4 niezależnych urządzeń opartych m.in. na materiałach z odzysku. To co stworzymy zależy tylko od naszej wyobraźni – możliwe jest stworzenie niemal nieskończonej ilości form. Precious Plastic to niezwykła globalna i wciąż rozwijająca się inicjatywa o charakterze edukacyjnym, dotycząca problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych. 

Nasza innowacja zakłada uruchomienie w Radlinie, a dokładnie Centrum Usług Społecznych, pracowni bazującej na urządzeniach Precious Plastic i włączenie lokalnej społeczności w proces odzyskiwania plastiku. Działanie pomysłu przedstawione jest na slajdzie. Punktem wyjścia dla naszej innowacji jest oczywiście pracownia wykorzystująca maszyny Precious Plastik. Pracownia będzie stanowić trzon naszego pomysłu, realizując trzy ściśle związane ze sobą usługi, skierowane w swoim pełnym wymiarze do lokalnej społeczności:

 • Szkolenia i warsztaty z wykorzystaniem maszyny

W ramach warsztatów będzie można poznać świat recyklingu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Warsztaty planowane są dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy dowiedzą się na czym polega problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i jak możemy włączyć się w jego rozwiązywanie poprzez dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich i odpowiednią segregację generowanych przez nas odpadów. Drugi etap będzie obejmował zajęcia praktyczne z wykorzystaniem maszyny. 

 • Punkt wymiany “plastik za przedmiot”

Działanie punktu zakłada umożliwienie mieszkańcom oddawanie odpowiednio posegregowanych i przygotowanych plastikowych odpadów, w zamian za co będą mogli odebrać gotowe przedmioty. Zasady wymiany będą ściśle określone zarówno co do dni czy godzin otwarcia punktu, założeń wymiany (np. wymiana na zasadzie wagi oddanego plastiku i otrzymanego przedmiotu), tak żeby odpowiadały na potrzeby społeczności, ale też możliwości obsługi po stronie Centrum Usług Społecznych prowadzącego Pracownię. 

 • Udostępnienie strony internetowej 

Ograniczeniem dla wdrażania Precious Plastic w Polsce może być fakt, że główne źródło wiedzy tj. portal działa wyłącznie w języku angielskim. Dlatego w ramach naszej innowacji zakładamy udostępnienie strony internetowej. Będzie ona przełożeniem najważniejszych informacji ze strony inicjatywy PP, z uwzględnieniem naszych lokalnych warunków, a także źródłem materiałów edukacyjnych i materiałów na temat rozwoju lokalnej inicjatywy. Ważnym założeniem dla strony jest jej ciągły rozwój, w miarę prowadzenia kolejnych działań i rozwoju innowacji.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • liczba uczestników warsztatów
 • liczba osób deklarujących wzrost wiedzy na temat segregacji śmieci oraz tworzyw sztucznych
 • liczba osób korzystających z materiałów edukacyjnych, w tym strony www
 • ilość posegregowanego plastiku przyniesionego przez mieszkańców
Unsplash.com

Tytuł: OpenAir – program finansowania małych inwestycji energetycznych

Autorzy: grupa nieformalna Paweł Wyszomirski i Błażej Faliszek

Obszar: Skutki społeczne ubóstwa energetycznego

Wyzwanie: W jaki sposób wesprzeć mieszkańców Rybnika w zakresie małych usprawnień energetycznych, aby mogli zaspokajać swoje potrzeby grzewcze w sposób bardziej oszczędny, efektywny i niskobudżetowy?

Zamawiający: Urząd Miasta Rybnik

Innowacja polega na adaptacji modelu finansowania inwestycji energetycznych ESCO (energy saving company) do potrzeb osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i przetestowaniu efektywności nowej formuły bmESCOi (behavioral & micro energy saving company for individuals).

Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO (skrót od Energy Service Company) to firma świadcząca usługi energetyczne lub dostarczająca innych środków poprawy efektywności energetycznej dla użytkownika/odbiorcy energii, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności.

Firma typu ESCO angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady (wraz z wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie. Okres zwrotu inwestycji zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Płatności dokonywane przez klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności w kosztach energii [więcej o modelu ESCO: https://www.gov.pl/web/klimat/co-to-jest-firma-esco]

Dodatkowo efekt oszczędności ma być wzmacniany zmianą zachowań i nawyków dotyczących korzystania z energii. Model bmESCOi ma umożliwić sfinansowanie małych inwestycji w energooszczędne technologie z oszczędności w kosztach bieżących oraz zmianie zachowań uczestników.

Szacujemy, że w perspektywie 5 lat możliwe jest uzyskanie środków na wprowadzenie zmian na poziomie 500 zł. Przede wszystkim umożliwia to wymianę oświetlenia, głowic termostatycznych, uszczelnienie okien itp. Kwota ta może zwiększyć się w zależności od zmiany zachowań energetycznych uczestników. Np. wg badań prawidłowe wietrzenie pomieszczeń może przynieść kolejne 10 proc. oszczędności w wydatkach na źródła ciepła. Umożliwi to z kolei finansowanie wymiany np. lodówki czy bojlera. Po upływie 5 lat, a więc okresie spłaty inwestycji, oszczędności na wydatkach obniżają rachunki uczestników programu. 

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • poprawa jakości powietrza wewnętrznego w gospodarstwie domowym
 • zmniejszenie zużycia energii
 • zmniejszenie wydatków na energię w gospodarstwie domowym

Tytuł: E-care – rozwój białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Autorzy: Fundacja Imago

Obszar: Rozwój białych miejsc pracy

Zamawiający: Stowarzyszenie Oligos

Innowacja E-care polega na rozwoju białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób  ze szczególnymi potrzebami (głównie osób z niepełnosprawnościami, OzN).

Innowacja pozwala na organizację ww. usług w szczególności w sytuacji, kiedy wsparcie w środowisku zamieszkania OzN nie jest możliwe do realizacji (np. z powodu działania czynnika epidemiologicznego, wykluczenia transportowego, czasowych braków kadrowych) oraz wspomagająco, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami klientów (np. organizacja dodatkowych sesji motywujących, wsparcie interwencyjne). Zapewni to trwałość realizowanych planów wsparcia bez względu na działanie niekorzystnych czynników i podniesie poziom jakości życia klientów oraz ich opiekunów faktycznych. 

Rdzeniem naszej innowacji jest program rozwoju e-kompetencji asystentów i opiekunów, w tym przede wszystkim: modułowy program szkoleń, głównie w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych, stworzenie e-narzędziownika z cyfrowymi zasobami do pracy z ww. klientami (aplikacje, platformy, narzędzia do komunikacji werbalnej i wizualnej), dostęp do mentorów – specjalistów ds. wsparcia online.

Dodatkowo w modelu usług online znajdą się:

– opis pożądanych kompetencji kadry, świadczącej usługi online (profil kompetencyjny e-asystenta/opiekuna: wiedza, umiejętności, postawa), 

program rozwoju e-kompetencji klientów przez e-asystentów/opiekunów (pomoc OzN i ich opiekunom w adaptacji do wsparcia online, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu klientów), 

rekomendacje dla organizatorów usług dot. efektywnego zarządzania e-usługami.

O skuteczności innowacji świadczyć będzie wzrost poziomu aktywności OzN i ich oceny jakości świadczonych usług online oraz wzrost umiejętności cyfrowych kadry asystentów/opiekunów.

Skuteczność innowacji będzie badana we wskazanych obszarach za pomocą autorskich narzędzi Fundacji, opracowanych w projekcie innowacyjnym:

Radar cyfrowy do badania poziomu umiejętności cyfrowych,

Alternatywne Plany Rozwoju do badania poziomu kompetencji społecznych (w relacjach bezpośrednich oraz w sieci).

Unsplash.com

Tytuł: DAR – Dąbrowski Akcelerator Rzemieślników

Autorzy: Paweł Wyszomirski, Aleksander Krajewski, Oskar Lewczuk

Obszar: Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym

Wyzwanie: Jak wykorzystać potencjał lokalnego rzemiosła, aby ożywić przestrzeń Fabryki Pełnej Życia i stworzyć atrakcyjną przestrzeń usługową dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Zamawiający: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.

Program ma charakter innowacji organizacyjnej. Przenosi funkcjonowanie akceleratorów ze środowiska start-upów do branży tzw. nowego rzemiosła. “Nowe rzemiosło” to pojęcie jeszcze nie do końca zdefiniowane. Odnosi się zarówno do kreatywności i twórczej pracy, ale też powrotu do dawnych metod wytwarzania, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy o wzornictwie i materiałach. Nowy rzemieślnik to człowiek łączący kompetencje projektanta, wykonawcy i przedsiębiorcy, umiejącego korzystać z nowych technologii. Śląskimi przykładami mogą tu być twórcy takich marek jak Poszetka (poszetki), Lokal Bakery (pieczywo), Brokat (biżuteria) czy Browar Hajer (piwo).

Akcelerator to program pomocy dla osób, chcących rozwinąć swój własny pomysł na biznes. Mają one już jakąś ideę i chcą ją szybko przetestować na rynku. Zazwyczaj koncepcja jest na etapie makiety lub prototypu produktu. Po jej prezentacji i zakwalifikowaniu do programu inkubacji otrzymują wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne. Docelowo, jeśli pomysł zostanie pozytywnie odebrany przez rynek, akcelerator obejmuje niewielką część udziału w powstałej firmie. Dzięki temu możliwe jest finansowanie jego działań i kolejnych rund akceleracji. Wsparcie na etapie akceleracji obejmuje m.in. pomoc z obszaru prawnego, księgowego, marketingowego oraz udostępniają przestrzeń do pracy. Okres wsparcia to od kilku tygodni do pół roku. W tym czasie głównym zadaniem uczestnika jest intensywna nauka, szkolenia i spotkania biznesowe. Po tym okresie powinien mieć przygotowaną i przetestowaną na rynku strategię dalszego rozwoju. Jej prezentacja wraz z przedstawieniem tzw. MVP – minimum viable product (minimalnym działającym produktem) kończą proces akceleracji w trakcie demo day (dzień pokazowy).

Wskaźniki skuteczności:

 • liczba osób, które zgłosiły się do akceleratora
 • liczba wspartych pomysłów w okresie 3 miesięcy od demo day
 • wysokość inwestycji w podmioty, założone przez uczestników akceleratora w 3 miesiące od DemoDay
 • liczba podmiotów, które podjęły działalność gospodarczą na terenie Fabryki Pełnej Życia
Unsplash.com

Tytuł: Naturalnie! Kompostuję. System zachęt do aktywnego segregowania i zagospodarowania bioodpadów w gospodarstwach domowych

Autorzy: Planergia sp. z o.o.

Obszar: Rozwój zielonych miejsc pracy

Wyzwanie: Jak zachęcić mieszkańców do efektywnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych za pomocą kompostowników, tak aby ograniczyć koszty ich utylizacji?

Zamawiający: Gmina Gorzyce

Innowacja skierowana jest na rozwiązanie problemu związanego z efektywnym zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych, w taki sposób, by włączyć w niego mieszkańców, którzy aktywnie będą ograniczać ilość powstających tego rodzaju odpadów u źródła. W ten sposób zostaną ograniczone koszty utylizacji.

Pozytywny efekt związany z efektywnym zagospodarowanie bioodpadów będzie można uzyskać jedynie wtedy, gdy mieszkańcy świadomie będą dążyli do wyciągnięcia bioodpadów z odpadów resztkowych, a nie tylko będą dokładnie sprzątać otoczenie swoich domów. By to osiągnąć konieczna jest edukacja ekologiczna połączona z systemem zachęt. W tym celu zostaną przetestowane mechanizmy zachowań społecznych, które najskuteczniej wzmacniać będą pożądane postawy mieszkańców.

Stworzenie systemu kompostowania odpadów, który będzie opierał się na generowaniu korzyści dla osób uczestniczących w systemie. Korzyści będą miały zarówno charakter finansowy jak również prestiżowy. Zakres bonifikat (wszystkie, bądź wybrane) zostaną przetestowane pod kątem ich skuteczności. Tak by wybrać te, które generują oczekiwany poziom zaangażowania mieszkańców przy minimalnym nakładzie środków.

Gminy korzystając z uprawnień ustawowych, których celem było zobowiązanie gmin do wdrożenia do roku 2021 skutecznego systemu zbierania piątej frakcji odpadów czyli bioodpadów, wprowadziły niewielkie obniżki w opłatach za śmieci, gdy mieszkaniec deklarował posiadanie kompostownika oraz zwolnienie z konieczności posiadana oddzielnych pojemników lub worków na bioodpady.

Mieszkańcy jednak zbieranie bioodpadów przez gminy potraktowali jako propozycję wywożenia odpadów z ogrodów i działek. W ten sposób nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów bez zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. Gminy próbują rozwiązać problem ograniczając czasowo zbiórkę bioodpadów w ciągu roku do okresów letnich, ale uzyskują efekt dokładnie odwrotny.

Innowacja pozwoli gminie wdrożyć system korzyści społecznych i finansowych dla mieszkańców, który zachęci ich do zbierania bioodpadów znajdujących się obecnie w odpadach zmieszanych. Dopiero w taki sposób zostanie osiągnięty planowany efekt zmniejszenia ilość odpadów zmieszanych w systemie. To w konsekwencji przełoży się na obniżenie kosztów gospodarki odpadami w gminie. 

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • ilość bioodpadów, jaką mieszkańcy poddali kompostowaniu,
 • liczba mieszkańców biorących czynny udział w kompostowaniu bioodpadów,
 • ilość kompostu wykorzystywana przez mieszkańców na własne cele (np. w ogródku, w uprawie roślin domowych).

Tytuł: Zawód PIELĘGNIARKA, w twoim domu nie służąca, nie sekretarka

Autorzy: Fundacja Elizjum,Wioletta Kosiba

Obszar: Rozwój białych miejsc pracy

Wyzwanie: Jak uświadomić rodzinom osób wymagających długoterminowej opieki pielęgniarskiej właściwy zakres usług opiekuńczych, aby uniknąć sytuacji nadmiernego angażowania pielęgniarek do prac domowych, zmniejszyć ich dyskomfort, a jednocześnie zapewnić wykonanie usługi pielęgniarskiej na najwyższym poziomie

Zamawiający: CENTRUM MEDYCZNO OPIEKUŃCZE ”MIG-MED” S.C.   

Rozwiązanie zakłada poprawę ścieżki świadczenia usługi opieki długoterminowej w domu chorego – uzupełnienie jej o instruktaż współpracy z pielęgniarką w zakresie świadczenia przez nią usług (wskazanie jakie usługi wykonuje pielęgniarka a jakie rodzina, jak należy przygotować się do wizyty (np. w zakresie przygotowania środków higieny). Standardowa usługa pielęgniarska nie obejmuje takiego instruktażu, przez co generowane są liczne konflikty na styku pacjentów i ich rodzin oraz pielęgniarek. Aby ścieżka usługi była realizowana prawidłowo (zgodnie z założeniem podmiotu finansującego) należy przeszkolić w tym zakresie także same pielęgniarki (jak asertywnie reagować na prośby pacjentów i ich rodzin oraz w jaki sposób powinna przebiegać modelowa usługa świadczenia wsparcia). Dzięki wdrożeniu innowacji, poprawi się relacja pielęgniarek z chorymi i ich rodzinami, co wpłynie znacząco na jakość i komfort pracy pielęgniarki. Rozwiązanie problemu jest istotne ze względu na problem wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia i starzenie się grupy zawodowej pielęgniarek (brak chętnych do zawodu). 

W wyniku innowacji powstaną trzy gotowe produkty: informator dla pielęgniarki, broszura dla pacjenta i jego rodziny, animacja oraz szkolenie dla personelu pielęgniarskiego. Wszystkie podjęte działania i powstałe produkty mają na celu stworzenie spójnego przekazu społecznego skierowanego zarówno do rodzin pacjentów, samych pacjentów, ale także do personelu medycznego, dotyczącego roli pielęgniarki w środowisku domowym pacjenta.

Użytkownikami innowacji będzie personel pielęgniarski zatrudniony u zamawiającego oraz w innych podmiotach o podobnym profilu oraz pacjenci i ich rodziny. Odbiorcą innowacji będą także podmioty lecznicze świadczące usługi opieki długoterminowej.  Innowacja poprzez swoją dostępność u zamawiającego w innych podmiotach leczniczych oraz na stronach internetowych poza swoją rolą zmiany postrzegania roli pielęgniarki w środowisku domowym chorego będzie skonstruowana w sposób który będzie miał za zadanie ułatwić rodzinie chorego organizację miejsca opieki nad nim w sposób ułatwiający funkcjonowanie i chorego i całej rodziny, zapewniając oszczędność czasu i środków.

KORZYŚCI:

 • zminimalizowanie ilości sytuacji konfliktowych na linii pielęgniarka-rodzina,
 • proste, spójne i ogólnodostępne  narzędzia do edukacji rodzin i personelu co do roli pielęgniarki 
 • poprawa komfortu pracy pielęgniarki
 • uatrakcyjnienie miejsca pracy
 • zapewnienie usługi na wysokim poziomie,
 • podniesienie samooceny personelu pielęgniarskiego
 • organizacja miejsca opieki nad chorym usprawniająca codzienną opiekę całej rodzinie.

Tytuł: Narzędziownia

Autorzy: Agnieszka Stefaniak-Zubko Studio Kreatywne Miastoprojekt/ Projekt Marka w składzie: Agnieszka Jasińska, Agnieszka Stefaniak-Zubko, Beata Nocoń

Obszar: Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym

Wyzwanie: Jak wykorzystać potencjał lokalnego rzemiosła, aby ożywić przestrzeń Fabryki Pełnej Życia i stworzyć atrakcyjną przestrzeń usługową dla mieszkańców i przedsiębiorców?

Zamawiający: Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej

Pomysł zakłada stworzenie kreatywnej przestrzeni pod nazwą Narzędziownia. Będzie to miejsce warsztatów, porad i usług, gdzie spotykać będą się ze sobą lokalni rzemieślnicy, wytwórcy oraz mieszkańcy  Dąbrowy Górniczej i regionu.

Narzędziownia to ogólnodostępny, publiczny warsztat, z którego można skorzystać, chcąc dokonać drobnych napraw, pomajsterkować czy spędzić pożytecznie i twórczo czas z rodziną czy znajomymi oraz nabyć nowych umiejętności. Przede wszystkim jednak Narzędziownia jest miejscem, w którym można spotkać lokalnych rzemieślników, skorzystać z ich umiejętności, wiedzy, zapytać o radę, podglądać przy pracy, czy oddać przedmioty do naprawy, nauczyć się czegoś nowego, a być może odkryć powołanie czy pasję do rzemieślniczego zawodu. Narzędziownia to także forma oryginalnej promocji proekologicznych postaw i korzystania z lokalnych usług.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • statystyki strony internetowej
 • statystyki fanpage`a
 • liczba rzemieślników w Narzędziowni i zainteresowanych przeniesieniem warsztatów do Narzędziowni i/lub uczestnictwem w wydarzeniach Narzędziowni
 • liczba uczestników wydarzeń/spotkań/warsztatów
 • liczba użytkowników “stanowisk roboczych na godziny”
 • ankiety ewaluacyjne z użytkownikami/rzemieślnikami
 • ew. (jeśli zostaną wprowadzone) liczba wykupionych abonamentów do korzystania z Narzędziowni
https://www.portalsamorzadowy.pl/miasto/zory

Tytuł: Nieobcy w naszym mieście

Autorzy: Fundacja TEANO

Obszar: Depopulacja

Wyzwanie: Jak sprawić, aby cudzoziemcy, w szczególności imigranci, pochodzący z Ukrainy, czuli się dobrze, w Żorach, po to, aby zdecydowali się osiedlić w mieście na stałe i współuczestniczyli w rozwoju miasta?

Zamawiający: Żorska Strefa Przedsiębiorczości

Naszym pomysłem jest opracowanie i stworzenie modelu współpracy w zakresie integracji międzynarodowej na terenie Żor, tworząc ramy dla strategii integracyjnej. Model będzie rezultatem pracy zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z przedstawicieli instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, zaproszonych specjalistów oraz liderów społeczności lokalnej, w tym migrantów. Stanowi on określenie obszarów i kierunków działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki Miasta Żory dotyczącej integracji imigrantów oraz wytycznych i rekomendacji w zakresie jej realizacji.

Model będzie zawierał ścieżki poruszania się migrantów po mieście Żory i współpracy urzędników w zakresie organizacji konkretnych usług publicznych oraz poszukiwania przez migrantów pracy i współpracy z przedsiębiorcami – jako narzędzie zaprojektowana zostanie aplikacja, ulotka lub inna forma prototypu – która zostanie wybrana po przeprowadzeniu badań z mieszkańcami, urzędnikami i przedsiębiorcami.

Do naszych priorytetów w ramach testowania i realizacji Modelu należą: przygotowanie urzędów do udzielania migrantom informacji obywatelskich; włączenie projektów/inicjatyw skierowanych do cudzoziemców w roczne plany działań instytucji kultury; przygotowanie szkół do nauczania i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym; kursy języka polskiego (w pierwszej kolejności – dla rodziców dzieci wieku szkolnego); informacja prawna oraz inne formy wsparcia; doradztwo zawodowe dla imigrantów w Powiatowym Urzędzie Pracy; platforma informacyjna/ aplikacja jako narzędzie rekrutacji pracowników migrantów dla lokalnych przedsiębiorców bez pośredników.

Do współpracy planujemy zaangażować również ekspertów zewnętrznych z Fundacji Ukraina (Wrocław), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • liczba odbiorców modelu/aplikacji
 • liczba osób (imigrantów), które łatwiej poruszają się po usługach miejskich

Tytuł: Uczelnia bliska seniorom

Autorzy: Uczelnia Korczaka – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (wcześniej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)

Obszar: Rozwój białych miejsc pracy

Zamawiający: Uczelnia Korczaka – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (wcześniej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)

W ramach innowacji planuje się stworzenie i uruchomienie kierunku kształcenia (jako studia podyplomowe) i/lub programu szkoleniowego z zakresu usług opiekuńczych, które łączyły będą w sobie część dydaktyczną realizowaną na uczelni z częścią praktyczną realizowaną w formie opieki nad seniorami mieszkającymi na terenie osiedli otaczających uczelnię.

Z jednej strony system akademicki w Polsce nie przygotowuje kadr opiekuńczych. Są studia pedagogiczne, specjalności geriatryczne w ramach pracy socjalnej i specjalizacje medyczne, jednak formy te dostępne są dla wąskich grup i programy kształcenia zawężane są do określonej dyscypliny naukowej (pedagogika, praca socjalna, medycyna), a system praktyk jest oderwany od instytucji kształcących. System szkoleniowy zwykle nastawia się na krótkie formy z realizacją działań teoretycznych i warsztatowych bez praktyki, lub z praktykami realizowanymi poza instytucja szkolącą.

Z drugiej strony osoby starsze oraz ich rodziny borykają się z niedostępnością usług opiekuńczych, która przyjmuje formę ekonomiczną (brak wystarczających środków na zatrudnienie opiekun/ki) lub organizacyjną (brak osób/instytucji świadczących profesjonalną opiekę).

Innowacja jest odpowiedzią na problem zaplanowania systemu kształcenia kadr opiekuńczych, tak, aby skutecznie rozwiązywać problemy związane z opieką nad seniorami mieszkającymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania społecznego na mieszkańców osiedli otaczających Uczelnię.

Systemowym wdrożeniem innowacji mogą być zainteresowane inne uczelnie i placówki edukacyjne oraz samorządy realizujące działania adresowane do seniorów.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • liczba osób, które ukończyły szkolenie/studia podyplomowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych;
 • liczba osób i rodzin, które skorzystały z usług opiekuńczych;
 • liczba środowisk objętych wsparciem środowiskowym.

Tytuł: Teen City LAB

Autorzy: Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców /Sylwia Widzisz-Pronobis

Obszar: Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym

Wyzwanie: W jaki sposób zainteresować bytomską młodzież tematem i wyzwaniami związanymi z procesem rewitalizacji miasta tak, aby była aktywnym uczestnikiem rewitalizacji oraz aby potrzeby młodych mieszkańców były uwzględniane w tym procesie?

Zamawiający: Miasto Bytom

Innowacją jest usługa-metodologia pracy z młodzieżą wykorzystująca potencjał platformy internetowej Citizen Lab służąca do aktywnego włączania młodzieży w projektowanie i realizowanie działań rewitalizacyjnych. Platforma pozwala na zbudowanie nowej kultury rozmowy o mieście i wykorzystanie środowiska internetowego, w którym biegle poruszają się młodzi ludzie.

Proponowana metodologia budowania społeczności młodzieży rozwiązuje problem znikomego zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie. Wykorzystanie platformy ma pozwolić młodzieży na swobodne budowanie wzajemnych relacji i organizowania się do działania. Jednak metodologia pozwala na podnoszenie wiedzy i świadomości młodych ludzi oraz na zbudowaniu stabilnych podstaw potrzebnych do dalszego samodzielnego działania obywatelskiego. Skuteczność innowacji można sprawdzić w pierwszej kolejności skutecznością działań młodzieży. Na etapie testowania innowacji młodzież będzie musiała samodzielnie zrealizować własny projekt. Realizacja ich przedsięwzięcia będzie dowodem na to, że zdobyta wiedza i zaoferowane wsparcie było wystarczające do tego, żeby młodzież przezwyciężyła swoje ograniczenia i zmobilizowała się nawzajem do działania dla miasta. W dalszej perspektywie ważny będzie też monitoring, którego celem będzie sprawdzenie na ile udział młodzieży w projekcie zmienił ich podejście do działań na rzecz miasta.

Namacalne elementy innowacji to ścieżka postępowania i scenariusze działań z młodzieżą oraz przygotowana do działania bytomska podstrona platformy internetowej CitizenLAB.

Wskaźniki skuteczności innowacji:

 • Liczba młodych osób zaangażowanych w realizację działania miejskiego,
 • Liczba nowych działań miejskich,
 • Pozytywna ocena adekwatności działań do realnych wyzwań rewitalizacyjnych miasta

Tytuł: Czas na człowieka

Autorzy: Fundacja Elizjum/Wioletta Kosiba

Obszar: Rozwój białych miejsc pracy

Wyzwanie: Jak usprawnić pracę pielęgniarki opieki długoterminowej w zakresie wypełniania i przewożenia dokumentacji medycznej, tak aby mogła więcej czasu poświęcić na pracę z obłożnie chorym pacjentem

Zamawiający: CENTRUM MEDYCZNO OPIEKUŃCZE ”MIG-MED” S.C.                   

Pomysł na innowację procesu zakłada stworzenie nowych procedur obiegu dokumentacji medycznej usprawniających pracę pielęgniarki przy wykorzystaniu jednego z dwóch przetestowanych oprogramowani dostępnych na rynku do obsługi dokumentacji medycznej.

Pomysł zakłada dwie innowacje: innowację samego procesu powstawania, przekazywania, przechowywania i wykorzystywania dokumentacji medycznej oraz innowację produktu, przy wykorzystaniu platformy oprogramowania dostępnego na rynku powstanie gotowe do pracy narzędzie zawierające kompletne formularze i szablony wpisów, dostosowane do potrzeb pielęgniarskiej opieki długoterminowej i wymagań prawnych.

Innowacja produktu, będzie dotyczyła dostosowania oprogramowania do potrzeb zamawiającego poprzez stworzenie gotowych formularzy i szablonów (np.: dotyczących opisu stanu chorego, wyglądu jego skóry skóry), uporządkowanie wizyt i dostosowanie formularzy do rodzaju wizyty kwalifikacyjna/pierwszorazowa, codzienna/standardowa, w wyjątkowych sytuacjach.  Tworzenie formularzy i szablonów będzie się odbywało z uwzględnieniem aktualnych przepisów i standardów. Konieczne będzie przeszkolenie pielęgniarek w zakresie pracy w programie.

Korzyści z wprowadzenia innowacji:

-stworzenie podstawy do pracy w postaci procedury obiegu dokumentacji opracowanej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, oraz z uwzględnieniem specyfiki pracy zamawiającego,

-dostosowanie wybranego oprogramowania do potrzeb zamawiającego oraz bezpośrednich użytkowników – pielęgniarek,

-przeszkolenie personelu w zakresie podstawowych funkcjonalności programu przez wybranego dostawcę oprogramowania,

-szkolenie praktyczne personelu w trakcie  sporządzania dokumentacji,

-zapewnienie dostępu pielęgniarkom do informacji o swoim pacjencie z całego okresu objęcia opieką,

-udostępnienie gotowego rozwiązania innym podmiotom świadczącym usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej, przy zakupie licencji danego programu – bez dodatkowej opłaty

-udostępnienie na otwartej licencji repozytorium formularzy i słowników będących podstawą do stworzenia formularzy elektronicznych.

Wskaźniki skuteczności innowacji :

 • ilość czasu poświęcana przez pielęgniarki na wypełnianie dokumentacji medycznej oraz jej przekazywania do zakładu w odniesieniu do czasu jaki pielęgniarka poświęca na analogiczne czynności w wersji analogowej,
 • liczba podmiotów leczniczych zainteresowanych korzystaniem z gotowego narzędzia.