Wsparcie w wejściu na rynek pracy dla mieszkanek gminy

WYZWANIE:

Jak pomóc niepracującym mieszkankom Gminy Godów w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy?

OPIS

Na terenie Gminy Godów brakuje kompleksowego wsparcia dla kobiet nieaktywnych zawodowo.

Gmina Godów jest gminą o charakterze rolniczym, na jej terenie nie ma większych zakładów przemysłowych i ośrodków usługowo-handlowych, co bezpośrednio przekłada się na lokalny rynek pracy. Zdanych PUP wynika, że w latach 2019-2020 liczba osób bezrobotnych uległa zwiększeniu. (Stopa bezrobocia: rok 2019: 1,05 %, rok 2020: 2,63 % w tym w 2019r. 60,56% kobiet, 39,44% mężczyzn, w 2020r. 53,91% kobiet, 46,09% mężczyzn. Bezrobocie wśród mieszkańców gminy jest jedną z głównych przyczyn korzystania z pomocy społecznej, co z jednej strony może być dużym wsparciem dla rodziny i osób samotnych, borykających się z problemem zatrudnienia, a z drugiej może prowadzić do braku podejmowania inicjatywy w celu rozwiązania własnych trudności. Sytuacja pozostawania bez pracy może wzmacniać w kobiecie obraz niezaradności, degradować jej poczucie wartości czy pewności siebie w stosunku do pracujących koleżanek, co z kolei może prowadzić do chęci izolacji i doświadczania poczucia wstydu, działających niszcząco na psychikę i wypracowane dotąd mechanizmy radzenia sobie w życiowych trudnościach. Dodatkowo sytuację pozostawania bez pracy wśród kobiet wzmacniają stereotypy na temat ról społecznych i podziału obowiązków domowych.

W gminie Godów działa gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Grupy robocze podczas posiedzeń podejmują działania wobec osób dotkniętych przemocą, proponują doradztwo w zakresie różnych form wsparcia. Współpraca gminy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju pomogła wypracować lokalne rozwiązania.

Jednak co innego pomoc instytucjonalna, która nierzadko jest bezradna wobec przyczyn różnego rodzaju problemów społecznych, a co innego bezpośrednie wsparcie płynące ze środowiska. Mentalność ludzi zamieszkujących obszary wiejskie, obawa przed stygmatyzacją oraz mniejsza anonimowość (obszar wiejski – społeczność lokalna – mała grupa – znajomość środowiska) dodatkowo wzmacniają niechęć do korzystania ze specjalistycznej pomocy. Poza tym podczas pandemii pomoc specjalistyczna realizowana była w większości w sposób niestacjonarny, co niejednokrotnie było niewystarczające i nie pozwalało (dalej nie pozwala) na właściwe rozwiązanie problemu. Dlatego widać konieczność wprowadzenia narzędzi do prowadzenia szczegółowego rozeznania problemu bezrobocia wśród mieszkanek gminy i zapewnienie im należytego wsparcia. Źródło: Urząd Gminy Godów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie.

Źródło: https://gops.godow.pl/bip/sprawozdania-z-dzialalnosci-gops

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Objęcie wsparciem rodzin przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownicy terenowi, asystent rodziny.

Inicjowanie działań związanych z szeroko rozumianą aktywizacją zawodową na terenie Gminy Godów, a także podejmowania działań w stosunku do osób nadużywających napojów alkoholowych przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Podejmowanie działań w zakresie pomocy rodzinom borykającym się z problemami przemocy przez Zespół Interdyscyplinarny.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez kierowanie zagrożonych ubóstwem osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Godowie i zapewnienie zatrudnienia socjalnego.

WAŻNE INFORMACJE:

Obserwując funkcjonowanie mieszkańców uwikłanych w różnego typu problemy społeczne, w szczególności zjawisko bezrobocia, co szczególnie zintensyfikowało się w czasie pandemii uwidacznia się problem związany z brakiem pomocy bezpośredniej „face to face”. Nie ma kompleksowego systemu wsparcia w zakresie problemów ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, co często jest powodem kolejnych problemów społecznych, takich jak zaburzenia nastroju, zachowania czy przemoc. Uwidacznia się potrzeba zastosowania konkretnych rozwiązań, obejmujących wsparcie całej grupy kobiet nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza funkcjonującej w środowisku wiejskim. Brakuje działań edukacyjnych wśród lokalnej społeczności, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat korzystania z możliwych form aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zapobiegania barierom psychologicznym, które pojawiają się u osób doświadczających długotrwałego bezrobocia. Ważne byłoby wypracowanie wspólnych rozwiązań (lokalnie i instytucjonalnie) w celu zorganizowania kompleksowego wsparcia dla kobiet nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Godów.