Aktywne i przedsiębiorcze kobiety w rewitalizowanym centrum miasta

WYZWANIE:

Jak podnieść aktywność zawodową i budować postawy przedsiębiorcze wśród mieszkanek Miasta Mikołowa z wykorzystaniem zasobów Centrum Aktywności Społecznej?

OPIS

W populacji bezrobotnych województwa śląskiego przeważają kobiety. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. bezrobotne panie w liczbie 41 782 stanowiły blisko 55% ogółu zarejestrowanych. W powiecie mikołowskim udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych znacznie przekracza średnią dla regionu. W grudniu 2021 roku było to blisko 59%.

Sytuacja w dużej mierze wynika z funkcjonującego w społeczności modelu rodziny, w którym mężczyzna odpowiada za utrzymanie całej rodziny, a kobieta za prowadzenie domu. Model ten sprawdzał się w sytuacji funkcjonowania w regionie dużych zakładów pracy. Dziś jednak w wielu przypadkach powoduje ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym poszczególnych

osób. Miasto Mikotów od 2016 realizuje założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku, w ramach którego powstało Centrum Aktywności Społecznej. Bazą infrastrukturalną dla CAS są trzy wyremontowane kamienice w centrum miasta. W jednej z kamienic funkcjonuje Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz centrum aktywności biznesowej i centrum aktywności senioralnej, po zakończonym remoncie obiektów i ich wyposażeniu w kamienicach, swoje miejsce znajdzie także punkt informacji o mieście, centrum aktywności rodzinnej oraz siedziba Młodzieżowej Rady Miasta.

Miasto od lat realizuje szereg projektów ukierunkowanych na aktywizacje osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W mieście funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, którego działania ukierunkowane są na pracę z osobami najdalej oddalonymi od rynku pracy w celu ich systemowej aktywizacji. Działania włączeniowe prowadzi także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja Ulica i stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach działań prowadzonych przez organizacje i instytucje z terenu miasta prowadzone są programy związane z aktywizacją zawodową i wzmacnianiem różnych grup społecznych. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę z matkami mającymi trudności w sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych.

Mając na uwadze znaczny odsetek kobiet wśród osób bezrobotnych szukamy rozwiązań, które pozwolą miastu wykorzystać istniejące zasoby w celu aktywizacji kobiet.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Miasto realizuje szereg działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową różnych grup społecznych. Działania z zakresu włączenia społecznego dedykowane są przede wszystkim osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizatorami tych działań są instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe. Mamy świadomość, że podejmowane działania nie obejmują znacznej części nieaktywnych zawodowo kobiet, które nie znajdują się w sytuacji pozwalającej na objęcie wsparciem przez instytucje pomocowe. Dlatego też ważne staje się podjęcie działań adresowanych do szerszego grona kobiet pozostających bez zatrudnienia, ale też do ogółu społeczności, mających na celu promocję aktywności zawodowej wśród kobiet.

Miasto organizuje regularne spotkania z przedsiębiorcami oraz promujące przedsiębiorczość. Wśród osób uczestniczących w spotkaniach doskonale widać proporcje w aktywności zawodowej poszczególnych grup (60% mężczyzn i 40% kobiet). Chcąc pobudzać aktywność zawodową kobiet warto podjąć działania związane nie tylko z podejmowanie zatrudnienia przez panie, ale także związane z promocja kobiecej przedsiębiorczości. Takie działania realizowane są w różnej formie w dużych miastach regionu, jednak w mieście do tej pory pojawiła się tylko jedna prywatna inicjatywa w tym zakresie, która ostatecznie zaistniała tylko jednorazowo.

WAŻNE INFORMACJE:

Inicjatywa może być realizowana w oparciu o zasoby lokalowe Centrum Aktywności Społecznej, a działania mogą być realizowane w kamienicach przy Rynku 2, Wojciecha 14 i Jana Pawła II 4 w Mikołowie. Miasto posiada 9 sal, w których mogą być organizowane spotkania.

Dane dotyczące potrzeb grup lokalnych pochodzą z danych własnych Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie oraz danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.