Meldunki dla nieformalnych mieszkańców miasta

WYZWANIE:

Jak pomóc miastu Łaziska Górne w zachęceniu osób mieszkających, ale niezameldowanych w mieście, do uregulowania stanu faktycznego?

OPIS

Miasto Łaziska Górne położone jest w centralnej części województwa śląskiego i wraz z Mikołowem, Orzeszem, Ornontowicami oraz Wyrami wchodzi w skład Powiatu Mikołowskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 2014 ha i jest pod względem powierzchni najmniejszą gminą powiatu.

Pod względem liczby ludności jeszcze do roku 2018 miasto plasowało się na drugim miejscu w powiecie za Mikołowem, w roku 2019 spadło na trzecie miejsce za Mikołowem i Orzeszem (dane: Raport o stanie powiatu mikołowskiego 2020). Statystyki na przestrzeni lat pokazują, że Łaziska Górne wpisują się w notowane w województwie śląskim zjawisko depopulacji. Jak czytamy w Raporcie o stanie województwa śląskiego 2020 roku – „W województwie śląskim zjawisko depopulacji, czyli spadku liczby ludności, widoczne jest od dłuższego czasu. Z roku na rok liczba mieszkańców województwa maleje, w okresie od 2000 do2019 roku spadek wyniósł 5,1%”. Podobne wnioski wyłaniają się z „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021”, w którym czytamy, że liczba ludności województwa zmniejszyła się o 0,56% (w kraju była mniejsza o 0,31%), a w odniesieniu do 2010 r. spadła o 3,08%. Raport wskazuje ponadto, że systematycznie obniża się liczba mieszkańców miast, a wzrasta liczba mieszkańców wsi. W porównaniu z 2010 r. liczba ludności w miastach zmniejszyła się o 4,79%, natomiast na wsi wzrosła o 2,96%.

Ten negatywny trend nie omija Łazisk Górnych. Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych w 2016 roku (stan na dzień 31.12) miasto zamieszkiwało 20 946 mieszkańców, w roku 2017 było to odpowiednio 20 833, w roku 2018 – 20 768, 1 roku 2019 – 20 567, w roku 2020 – 20 425, a w roku 2021 – 20 149 mieszkańców.

Taka tendencja wpisuje się w prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którymi do 2050 roku liczba ludności w województwie śląskim względem roku 2019 zmniejszy się o 18,5%, czyli o 837 tys. osób.

Oczywiste jest, iż kwestie demograficzne mają swoje odzwierciedlenie we wszystkich zjawiskach społeczno-gospodarczych przebiegających w mieście Łaziska Górne. Mniejsza liczba mieszkańców ma przełożenie na finanse miasta – to mniej wpływów z podatku od osób fizycznych i mniejsze subwencje z budżetu państwa. To także w konsekwencji mniej inwestycji, a więc niższa jakość życia.

Dodać należy, że na ogólna tendencję depopulacyjną nakłada się obserwowana tendencja dużego wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy utrzymującej się na podobnym poziomie liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym.

Na przestrzeni lat prezentuje się to w sposób następujący:

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym kobiety 60+, mężczyźni 65 +: dane Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych)

2016 – 3662

2017 – 3780

2018 – 3924

2019 – 4057

2020 – 4154

2021 – 4215

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym – do 18 roku życia: dane Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych)

2016 – 3996

2017 – 4024

2018 – 4044

2019 – 3972

2020 – 3798

2021 – 3999

Niepokojące tendencje depopulacyjne, kwestie starzenia się społeczeństwa zderzają się ze specyfiką miasta Łaziska Górne, jego spuścizną industrialną i funkcjonowaniem na jego terenie dużych zakładów pracy, będących pracodawcami dla wielu łaziszczan, a które w perspektywie 10 lat mają ulec likwidacji (Elektrownia „Łaziska”, KWK „Bolesław Śmiały”). Problem depopulacji będzie miał w konsekwencji w przyszłości coraz większe znaczenie i poważne implikacje gospodarcze i społeczne nie tylko dla miasta Łaziska Górne, ale też powiatu i regionu.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Miasto konsekwentnie realizuje politykę zmierzającą do stworzenia atrakcyjnych warunków do realizacji aspiracji życiowych i zawodowych swoich mieszkańców, poprzez liczne inwestycje w infrastrukturę czasu wolnego (modernizacje i rewitalizacje parków, skwerów, terenów rekreacyjnych), tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni życia, oferowanie wysokiej jakości usług proponowanych przez podmioty publiczne, w tym szczególną dbałość o wszystkie grupy społeczne, a także reagowanie na obserwowane tendencje społeczne (np. inwestycje w infrastrukturę i ofertę dla seniorów – Dzienny Dom Senior +, Klub Seniora, Uniwersytet III Wieku – jako reakcja na tendencje wzrostu ilości mieszkańców w wieku poprodukcyjnym). Miasto z powodzeniem wykorzystuje swoje położenie w centralnej części województwa śląskiego i subregionu centralnego, a także korzystne i sprawne skomunikowanie z centrum województwa jako bazą naukową, techniczną, zawodową, aby przyciągać nowe inwestycje, które stanowią i mogą stanowić w przyszłości nowe miejsca pracy dla łaziszczan. Możliwość podjęcia aktywności zarobkowej w najbliższej okolicy, poliwalencja usług i infrastruktury sprawiają, że miasto oferuje możliwość osiągnięcia relatywnie wysokiego standardu życia.