Wolontariusze z niepełnosprawnością intelektualną

WYZWANIE:

Jak włączyć niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, w aktywność wolontarystyczną w obszarze rewitalizacji społecznej, dostosowaną do potencjału i możliwości tych osób, tak, aby zapewnić im możliwość aktywnego i świadomego współdecydowania o zakresie wykonywanych świadczeń wolontarystycznych?

OPIS

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2020 z perspektywą do 2022r., jedna z głównych szans w obrębie rewitalizacji opiera się na możliwości wykorzystania potencjału społecznego wszystkich grup mieszkańców gminy, do skutecznej rewitalizacji społecznej, poprzez wykorzystanie nowoczesnych instrumentów wsparcia, m. in. wolontariatu.  Dość skutecznie realizowane są działania w tym zakresie, skierowane do różnych grup społecznych (np.: młodzieży, seniorów). Niemniej jednak brak jest instrumentów pozwalających na włączenie do działań osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Z obserwacji personelu DPS „Zameczek” w Lublińcu oraz przeprowadzonych badań i analiz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie lublinieckim, wynika, że niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy DPS „Zameczek” posiadają potencjał do efektywnej realizacji wolontariatu, poprzez nabyte w toku dotychczasowej rehabilitacji społeczno-zawodowej kompetencje (społeczne oraz zawodowe). Problemem, na który wskazują wszystkie środowiska instytucjonalne zajmujące się sytuacją osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) jest brak narzędzi pozwalających na włączenie ONI do wolontariatu jako osób świadczących wsparcie, jednoczenie dających możliwość na autonomiczną decyzyjność ONI w zakresie realizowanych przez nich działań. ONI wypełniają bowiem, w toku podejmowanej aktywności, instrukcje osób stanowiących rolę opiekunów, polecenia pracodawców (w przypadku aktywności zawodowej) bądź – wspierających ich w aktywności zawodowej – trenerów pracy. Każdorazowo w trakcie tego typu aktywności ONI są odbiorcami wsparcia, a nie jego twórcami. Stereotypowe postrzeganie ONI jako osób stale wymagających wsparcia instytucjonalnego pogłębia ten stan rzeczy, podczas gdy z badań i obserwacji wynika, że co najmniej 15% mieszkańców DPS „Zameczek” jest zdolnych do tworzenia konceptualizacji i planów własnych działań, natomiast około 30% podopiecznych posiada predyspozycje do zaangażowania w długoterminowy wolontariat. Nawet w sytuacjach aktywności zawodowej ich zaangażowanie bardzo często jest jednak czysto odtwórcze, polega na odwzorowaniu schematów postępowania, co w dużej mierze ogranicza ich świadomość własnego potencjału oraz intencjonalne kreowanie sytuacji pożądanych społecznie. Jest to wynikiem kierowania się, przez otoczenie społeczne i zawodowe, powyższym stereotypem. Przekłada się to często na stopniową utratę motywacji do aktywności i krótkotrwałość podejmowanych przez nich działań.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Dotychczasowe działania ukierunkowane na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie z DPS Zameczek obejmowały udział w inicjatywach zwiększających ich kompetencje społeczne i zawodowe, w tym w treningach kompetencji społecznych i prozawodowych, kursach zawodowych, a także udział w stażach wspomaganych przez opiekunów osób niepełnosprawnych i/lub przez trenerów pracy. Działania te okazywały się jednak niewystarczające z punktu widzenia długoterminowych efektów w obszarze społecznym, w szczególności w zakresie podjęcia przez osoby niepełnosprawne intelektualnie intencjonalnie kierowanej aktywności społecznej, w tym przede wszystkim stałego zaangażowania w ramach wolontariatu; ponieważ przyjmowana dotychczas perspektywa aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie oparta była na założeniu, że wymagają tylko i wyłącznie wsparcia oraz stałego, systematycznego ukierunkowywania ich działań, jako jedynej formy pozwalającej na ich efektywne funkcjonowanie w sytuacjach społeczno-zawodowych poza ośrodkiem oraz możliwości wykorzystania nabywanych przez nich kompetencji społecznych czy zawodowych.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Powiat Lubliniecki

WAŻNE INFORMACJE:

Część mieszkańców DPS niepełnosprawnych intelektualnie to osoby głuchonieme wymagające wsparcia tłumacza języka migowego. Stąd wynika ewentualna konieczność zapewnienia wsparcia w tym zakresie przez innowatora w trakcie planowania i realizacji innowacji.