Aktywność ruchowa w zrewitalizowanym budynku miejskim

WYZWANIE:

Jak stworzyć ciekawą przestrzeń do aktywności ruchowej z wykorzystaniem potencjału zrewitalizowanego budynku Orzeskiego Centrum Możliwości tak, aby stała się ona atrakcyjna dla mieszkańców Orzesza i zachęcała do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej?

OPIS

Miasto Orzesze realizuje „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014 — 2022″. Został on pozytywnie zaopiniowany i wpisany do wykazu programów rewitalizacji. Założenia programu odnoszą się głównie do działań rewitalizacyjnych, związanych    ze stworzeniem mieszkańcom obszarów         rewitalizowanych – w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – warunków do wszelkiego rodzaju aktywności, np. w tematyce społeczno — zawodowej, sportowej, rekreacyjnej, zdrowotnej. Miasta Orzesze, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zrealizowało projekt pn. „Orzeskie Centrum Możliwości – rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych” WND-RPSL.10.03.01- 24-0531/17 polegający na rewitalizacji budynku gminnego na potrzeby funkcjonowania Orzeskiego Centrum Możliwości, a w jego ramach Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej (placówka oferująca wsparcie dla osób bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych izolacją społeczną) oraz Przystani dla Młodych (placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) w Orzeszu. Projekt obejmował przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń (część budynku OSP Orzesze) w celu dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania punktu i placówki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych, przebudowę instalacji wewnętrznych sanitarnych oraz instalacji elektrycznych, a także zagospodarowanie terenu oraz dostawę i montaż podstawowego wyposażenia budynku. Dzięki zrealizowanej inwestycji miasto może dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji wszelkich inicjatyw skierowanych do mieszkańców.

Ostatnie dwa lata z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne bardzo ograniczyły życie społeczne, kontakty międzyludzkie, a także aktywność fizyczną społeczeństwa. Jest ona bardzo istotna dla zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców w różnym wieku — począwszy od najmłodszych a na seniorach kończąc. W związku z powyższym pojawiają się pytania mieszkańców o możliwość zainicjowania przez miasto aktywności, które przyczynią się do

wzajemnej integracji, rozwoju ruchowego, poprawy kondycji fizycznej oraz zdrowotnej. Mogłyby to być różnego rodzaju zajęcia ruchowe, innowacyjne, bazujące np. na jodze, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach rehabilitacyjnych lub innych formach aktywności ruchowej. Zajęcia mogą się odbywać w budynku Orzeskiego Centrum Możliwości, który posiada odpowiednią salę do realizacji zajęć ruchowych, a także znajduje się w centrum miasta, w miejscu dobrze skomunikowanym oraz z dużym parkingiem, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli łatwo dotrzeć na zajęcia.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Miasto Orzesze podejmowało już działania w kierunku aktywizacji społeczeństwa dotyczącej różnych grup wiekowych. W budynku Orzeskiego Centrum Możliwości zrealizowano dwa projekty: „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu” poświęcony osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem lub izolacją społeczną, a takie „Orzeskie Centrum Możliwości — Przystań dla Młodych”, który był rozszerzeniem działań placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Oba projekty niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców, którzy brali w nich udział, dlatego też Miasto Orzesze chciałoby kontynuować działania skierowane w stronę mieszkańców i podjąć się realizacji kolejnych inicjatyw. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców tym razem mogłaby to być aktywizacja ruchowa realizowana przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i pomysłów.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Orzesze

WAŻNE INFORMACJE:

Budynek, w którym może znajdować się w/w przestrzeń jest dobrze skomunikowany, usytuowany w centrum miasta, posiada dużą salę, która może być wykorzystana do zajęć oraz kilka mniejszych pomieszczeń — powierzchnie użytkowo — biurowe. Ponadto budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada też sanitariaty oraz aneks kuchenny.

Informacje dotyczące opisanych potrzeb mieszkańców pochodzą z danych własnych, wynikają ze spostrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców oraz z informacji przekazywanych przez lokalnych liderów.