Tereny poprzemysłowe pod opieką przedsiębiorców

WYZWANIE:

Jak w krótkim okresie czasu przywrócić do życia poprzemysłowy teren w centrum miasta Rydułtowy tak, aby pobudzić przedsiębiorczość i dopasować nowe funkcje do obecnych potrzeb rynku i mieszkańców?

OPIS

Transformacja energetyczna to największe wyzwanie jakie czeka gminy górnicze w najbliższych latach. Przemysł oparty o górnictwo węgla kamiennego traci na znaczeniu, a kluczowym wyzwaniem dla gmin regionu jest płynne przejście do gospodarki opartej o nowe technologie, które nie będą negatywnie wpływać na środowisko.

Obecnie region przechodzi przez długofalowy proces wygaszania górnictwa. Już w latach 90-tych pojedyncze gminy podejmowały działania mające na celu dywersyfikację działalności i stwarzanie miejsc pracy w alternatywie do podupadającego górnictwa. Tak powstawały w gminach tereny inwestycyjne i strefy gospodarcze, które obecnie zostały już w pełni zainwestowane. Jednak stworzone dotychczas miejsca pracy to tylko kropla w porównaniu z wielotysięcznym zatrudnieniem w górnictwie.

Problemem, z którym poza upadającym górnictwem borykają się gminy to zjawisko tzw. drenażu mózgów. Depopulacja miast potęgowana jest właśnie odpływem młodych wykształconych ludzi. Często wybierają oni atrakcyjną pracę w dużych ośrodkach miejskich, pozostając tam po zakończonych studiach. Wszystko to sprowadza się do braku atrakcyjnych miejsc pracy w rejonie naszych gmin.

Z uwagi na monokulturę przemysłową w regionie słabo rozwinięta jest przedsiębiorczość, a mieszkańcy mają słabą motywację do zakładania nowych firm. Wyzwaniem jest poszukiwanie pomysłów, które byłyby odpowiedzią na powyższe problemy, a mianowicie przyczyniłyby się do aktywizacji gospodarczej. Ideą poszukiwań jest umożliwienie tworzenia i utrzymania miejsc pracy poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i dostosowanie ich do nowych funkcji wynikających z aktualnych i przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych.

Miasto Rydułtowy przejęło od SRK tereny pokopalniane wokół szybu Leon III (dawniej „Schreiber”). Problemem jest obszar około 2,5 ha, gdzie znajdują się pokopalniane zabudowania:

1/ wieża basztowa szybu Leon III — szyb został zlikwidowany (zasypany i zabezpieczony), natomiast charakterystyczny punkt miasta, jakim jest nadszybie niefunkcjonującego szybu planuje się przebudować na obiekt multifunkcjonalny związany z przedsiębiorczością; kubatura 15 520 m3;

2/ budynek po maszynie wyciągowej, powierzchnia użytkowa 214,5 m2, kubatura 2 304 m3;

3/ hala sprężarek — budynek jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 297,5 m2, kubatura 2 980 m3;

4/ budynek zaopatrzenia wraz z halą produkcyjną, posiada pomieszczenia biurowe, powierzchnie magazynowe i halę maszyn; powierzchnia użytkowa 2 373 m2, kubatura 10 647 m3;

5/ budynek kompresorów wraz z halą; powierzchnia użytkowa 851,1 m2, kubatura 1 568 m3;

6/ budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 402,21 m2, kubatura 4 497m3;

7/ budynek po magazynach na emulgatory, powierzchnia użytkowa 225 m2, kubatura 460 m3

8/ budynek stacji        ratowniczej,    parterowy z nieużytkowanym            poddaszem, niepodpiwniczony, powierzchnia użytkowa 506,6 m2, kubatura 2436 m3;

9/ budynek magazynu gazów technicznych, parterowy, powierzchnia użytkowa 98 m2, kubatura 391 m3;

10/ budynek markowni i portierni, powierzchnia 62 m2, kubatura 166 m3;

11/ budynek lampowni, biurowy z halą; 4-ro kondygnacyjny;

12/ budynek łaźni, 4-ro kondygnacyjny.

Wszystkie obiekty są zdegradowane, wymagają dostosowania do aktualnych norm zarówno pod względem przepisów budowlanych, bezpieczeństwa, jak i energetycznych.

Obiekty jako budynki dotychczas w większości związane z funkcją produkcyjną czy magazynową mogą potencjalnie zostać przystosowane do analogicznych funkcji — nieuciążliwej produkcji lub usług, dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku.

Miasto nie jest skłonne do powstawania obiektów, które będą stanowiły w okresie funkcjonowania znaczne obciążenie dla budżetu miasta z uwagi na słabą kondycję finansową. Miasto Rydułtowy ujęte zostało wśród miast, którym dedykowany jest „Pakiet dla średnich miast” — ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Ponadto miasto znajduje się na liście 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W opracowanym dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dokumencie „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” Miasto Rydułtowy zostało zdiagnozowane jako silnie tracące funkcje o niekorzystnej sytuacji społeczno- gospodarczej.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Problem dotychczas nie był rozwiązywany. Miasto Rydułtowy dysponuje terenem od 01.01.2022 r. Część terenu po SRK planuje się przeznaczyć pod budowę nowych dostępnych cenowo mieszkań wraz z potrzebnymi usługami.

Istniejąca na tym terenie sztolnia ćwiczebna zostanie zaadaptowana na potrzeby strzelnicy, co pozwoli na wprowadzenie w mieście atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego.

Ponadto w sąsiedztwie terenu po SRK w rejonie byłego dworca kolejowego powstanie centrum przesiadkowe.

Centrum przesiadkowe oraz strzelnica, a także planowane osiedle mieszkaniowe zostaną skomunikowane poprzez drogę pomiędzy centrum przesiadkowym a ulicą Adama Mickiewicza

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Rydułtowy

WAŻNE INFORMACJE:

Miasto obecnie nie posiada żadnych źródeł finansowania na przebudowę tkanki infrastrukturalnej. Wdrożenie innowacji będzie zatem możliwe pod warunkiem pozyskania przez miasto środków umożliwiających inwestycje w sferze infrastrukturalnej.