Przyroda ocalona przed aktami wandalizmu

WYZWANIE:

Jakie działania powinny zostać podjęte, by zminimalizować akty wandalizmu dokonywane na nowo zrewitalizowanych terenach miasta Ruda Śląska, tak aby miejsca te były wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem?

OPIS

Ruda Śląska jest miastem o bardzo negatywnym wizerunku w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego. Pozostałości wielowiekowej działalności przemysłu wydobywczego, hutniczego, koksowniczego są widoczne w rozległych terenach poprzemysłowych, hałdach, zanieczyszczonych ciekach wodnych. Równocześnie, tereny i obiekty postindustrialne stanowią swego rodzaju rezerwę przestrzeni, którą staramy się wykorzystywać na rzecz wzbogacania i kreowania nowych funkcji ważnych dla mieszkańców miasta. Wśród tych funkcji wskazać należy funkcje spędzania czasu wolnego, w szczególności funkcje rekreacyjne. Atutem miasta jest pewna ilość przestrzeni o niskim poziomie zantropomorfizowania oraz duża liczba parków miejskich, skwerów i zieleńców rozmieszczonych w rożnych dzielnicach Rudy Śląskiej.

Pomimo udanych działań Miasta związanych z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury, obserwujemy problemy na etapie utrzymania (w tym zagospodarowanie biomasy) oraz użytkowania tych obszarów i zachowania trwałości prowadzonych przez Miasto działań rewitalizacyjnych. Odnotowujemy bowiem liczne akty dewastacji i wandalizmu na nowo zagospodarowanych terenach, w tym na terenach zielonych, co utrudnia osiągnięcie założonych i długoterminowych rezultatów, m.in. w odniesieniu do korzyści społecznych płynących z korzystania z infrastruktury przez mieszkańców oraz powoduje zwiększenie kosztów utrzymania tych terenów. Dlatego miasto szuka sposobu na skuteczne działania, które pomogą zminimalizować akty wandalizmu i nieposzanowania nowo zagospodarowanych i zrewitalizowanych terenów. Dewastacje te dokonywane są głównie przez osoby młode, korzystające z tych przestrzeni. Dlatego kluczowe znaczenie miałyby różnorodne działania edukacyjno-informacyjne, podnoszące świadomość wśród młodzieży na poziomie szkół podstawowych i średnich.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Miasto realizuje bądź zrealizowało szereg projektów, związanych z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury. Wnioskodawca stara się również wdrażać szerokie partycypacyjne podejście do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Do tych przedsięwzięć zaliczyć należy przede wszystkim Program Renowacji Podwórek, którego celem była rewitalizacja wybranych, najbardziej zdegradowanych przestrzeni podwórkowych, poprzez działania związane z podniesieniem estetyki przestrzeni, nasadzeniami, małą architekturą. Rewitalizacja oraz rekultywacja zdegradowanych przestrzeni w mieście, których udział w ogólnej powierzchni miasta to niemal kilkanaście procent.

Tutaj wymienić należy Trakt Rudzki, Górę Antonia oraz Koksownię brzegów. Zwałowiskom cynku, hałdom powęglowym czy terenom po koksowni nadano drugie życie, poprzez utworzenie nowych, bezpiecznych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, stosując jednocześnie innowacyjne rozwiązania w zakresie oczyszczania gleb z zanieczyszczeń naturalnymi metodami m.in. za pomocą bakterii czy stosując metody fitostabilizacji oraz fitoremecliacji. Na opisanych przestrzeniachzostał   zainstalowany monitoring, ponadto na tych terenach zwiększono częstotliwość patroli straży miejskiej. Sprawcami wandalizmu jest najczęściej młodzież oraz osoby będące pod wpływem alkoholu.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Ruda Śląska

WAŻNE INFORMACJE:

Podstawowy wniosek nasuwający się z dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć ta szeroka kontynuacja działań dotyczących rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury oraz renaturyzacja dolin rzecznych. W ramach tych działań przewiduje się kompleksową rekultywację zmierzającą do zmniejszenia ponad-normatywnych stężeń substancji szkodliwych w glebie, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jak i terenami w dolinie — antropogenicznie przekształconych, po hutnictwie i górnictwie oraz innym przemyśle ciężkim, m.in. poprzez nasadzenia, a także przywrócenia naturalnego krajobrazu i przeznaczenia terenu pod tereny zielone.

Trakt Rudzki jest właśnie odpowiedzią na te deficyty. Miasto w kolejnych latach chce kontynuować projekt oraz inne przedsięwzięcia z zakresu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Głównym celem naszych działań jest kompleksowa rewitalizacja i rekultywacja zdegradowanych terenów miasta w kierunku środowiskowym, tj. oczyszczenia i readaptacji przyległych terenów poprzemysłowych, a także zwiększenie udziału mikromobilności w przemieszczaniu się w regionie pomiędzy dzielnicami, ale też miastami. Jednym z celów strategicznych rewitalizacji, wynikającym z GPR jest poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. Dlatego podejmowanie odpowiednich działań, które zapewnią w przyszłości poszanowanie nowo zagospodarowanych terenów, jest dla nas ważnym elementem udanej rewitalizacji.