Powrót turystów i mieszkańców na słynącą z kultury ulicę miasta

WYZWANIE:

W jaki sposób przywrócić społeczną funkcję ulicy Długiej w Raciborzu, aby mieszkańcy i turyści chętnie odwiedzali to miejsce i korzystali z oferowanych tam usług?

OPIS

Ulica Długa w Raciborzu (obszar Centrum) to historyczny trakt o długości ok. 360 m, w ścisłym centrum miasta, który rozpoczyna swój bieg od rynku, a kończy – stykając się z ul. Gimnazjalną i pl. Wolności. Stanowi jedną z dróg dotarcia do m.in. szkół i atrakcji rekreacyjno-turystycznych, m.in.: Muzeum w Raciborzu, Raciborskiego Domu Kultury, kina Bałtyk oraz Domu Kultury „Strzecha” przy ul. Londzina, miejskiego Ogrodu Jordanowskiego i Biblioteki Miejskiej (obiekt i teren po kompleksowej rewitalizacji).

Obszar Centrum objęty jest Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2014-2020 i stanowi 1,8% powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 22,6% ludności Raciborza. Obecnie ul. Długa charakteryzuje           się niską atrakcyjnością gospodarczą i społeczną. Zrealizowany w latach 2017-2020 r. gruntowny remont deptaku nie przyniósł oczekiwanego ożywienia gospodarczego i społecznego w tym rejonie. Niewielka ilość osób spędza w przedmiotowym obszarze wolny czas. Przestrzeń charakteryzuje się bardzo słabą funkcjonalnością turystyczną, punkty gastronomiczne i sklepy co rusz upadają i na chwilę pojawiają się nowe, znajdujące się tam

lokale użytkowe są w dużej części w rękach prywatnych właścicieli, którzy ustalają stawki czynszowe, a Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na ich funkcjonowanie (zasady wynajmu, stawki czynszu, itp.). Rodzi to bariery w ewentualnym przekształceniu przeznaczenia lokali (np. miejsca nieatrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej na mieszkania). Ponadto występuje niskie uznanie społeczne atrakcyjności rewitalizowanej przestrzeni, związane m.in. ze słabą rozpoznawalnością walorów terenu wśród mieszkańców Miasta, braku „marketingu ulicy”, a także bariery myślowe i przyjęte paradygmaty działania (szczególnie wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób prowadzących tam działalność gospodarczą), związane m.in. z poczuciem braku wpływu na otaczającą rzeczywistość czy z powszechnym oczekiwaniem, aż ktoś inny coś za nich zrobi („nic się nie da zrobić”, „niech oni to zrobią”, „to bez sensu”, „po co to robić”, itp.).

Źródło: Dane własne Urzędu Miasta Racibórz.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

W latach 2017-2020 przeprowadzony został kompleksowy remont polegający na przebudowie ulicy Długiej od Rynku do Placu Księżnej fifki Piastówny, w ramach której m.in. wyburzono istniejące dotychczas elementy małej architektury, zmieniono układ przestrzenny, wymieniono i wprowadzono nowe elementy małej architektury, zmodernizowano nawierzchnie, dokonano nowych nasadzeń zieleni.

Remont diametralnie poprawił estetykę, wartość funkcjonalno-przestrzenną i bezpieczeństwo ulicy Długiej. Inwestycja o wartości ok. 3 mln zł została współfinansowana ze środków EFRR

w ramach RPO WSL 2014-2020 r.

Równolegle, w miarę możliwości technicznych związanych z ograniczeniami remontowymi, Miasto przy współpracy z jednostkami własnymi oraz lokalną społecznością, w tym organizacjami pozarządowymi, podejmowało się współorganizacji inicjatyw związanych z ożywieniem społecznym ulicy Długiej. Zorganizowane zostały m.in.: 3 edycje Festiwalu Raciborskiej Ulicy (FRU), pokazy: taneczne, inscenizacji walk wojów, cyrkowe, plastyczne. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją mieszkańców i turystów. W wydarzenia zaangażowali się również niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność na ul. Długiej.

U wejścia na ul. Długą od strony Rynku mieści się Miejskie Centrum Informacji prowadzone przez Raciborskie Centrum Kultury. Znajduje się tam również Galeria Miejska „Obok”, w której organizowane są cykliczne wystawy, spotkania z 'artystami. Również na ulicy Długiej znajduje się siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, organizacji pozarządowej, zajmującej się głównie działalnością społeczną i kulturalną — zachowaniem lokalnych tradycji, kultury i historii, szerzeniem wiedzy o raciborszczyźnie. W siedzibie Towarzystwa organizowane są m.in. literackie spotkania autorskie, wystawy, spotkania dyskusyjne, prezentacje historyczne.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Racibórz

WAŻNE INFORMACJE:

W ciągu ulicy Długiej, po obu jej stronach, znajdują się historyczne budynki mieszkalne należące do różnych wspólnot mieszkaniowych.

Obszar ulicy Długiej znajduje się na terenie starego miasta, w ramach średniowiecznego założenia miasta, wpisanego do rejestru zabytków miasta Racibórz decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków pod numerem A/1669/98 z 30 marca 1998 roku.

Szukamy działania, które długotrwale podniosą atr­akcyjność ulicy, tak aby podnieść ruch mieszkańców i turystów. Zaproponowana inicjatywa nie powinna dotyczyć jednorazowego wydarzenia.