Osoby starsze w procesie rewitalizacji

WYZWANIE:

Jak włączyć podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej w aktywność społeczną w obszarze rewitalizacji tak, aby wzmocnić ich integrację z innymi mieszkańcami miasta?

OPIS

Jak zintegrować mieszkańców DPS ze środowiskiem lokalnym – seniorami, młodzieżą, rodzinami z małymi dziećmi z pobliskich osiedli – z wykorzystaniem potencjału zasobów DPS.

W najbliższej okolicy brak jest ogólnodostępnego obszaru rekreacji, atrakcyjnego dla różnych grup wiekowych i odpowiadającego potrzebom rodzin mieszkających w najbliższej okolicy (osiedlu). Z kolei osoby kierowane do DPS reprezentują grupę, która z racji wieku, niepełnosprawności i braku wsparcia w środowisku generacyjnym jest zagrożona wykluczeniem i brakiem możliwości pełnienia ról społecznych.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

DPS posiada ogród pozbawiony barier architektonicznych, organizował wydarzenia kulturalne dla mieszkańców DPS w ogrodzie, lecz ogród nie miał funkcji integracyjnej ze środowiskiem.

Do 2021 roku funkcjonowanie placówek pobytu całodobowego w ramach pomocy społecznej nie stwarzało możliwości szerokiego angażowania się mieszkańców w życie środowiska lokalnego. W ubiegłym roku w ramach systemu pomocy społecznej zaproponowano nowe podejście do roli jaką może pełnić DPS, obejmujące reorganizację dotychczasowej funkcji tego typu jednostek. Obecnie DPS angażuje się w działania na rzecz środowiska. Celem jest współpraca z mieszkańcami Domu nad ich planami usamodzielniania się i powrotu do środowiska w warunkach wspomaganych.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej

WAŻNE INFORMACJE:

Projekt zakłada stworzenie na terenie DPS ogólnodostępnego obszaru rekreacji, atrakcyjnego dla różnych grup wiekowych i odpowiadający potrzebom rodzin zamieszkujących w centrum miasta.

W ramach projektu DPS planuje stworzyć zbiornik wodny w formie stawu ogrodowego, będącego siedliskiem ryb. Staw będzie zagospodarowany w sposób umożliwiający zbiornikowi pełnienie funkcji rekreacyjnej: obiekt zostanie wyposażony w elementy takie jak mostek, ławki, podesty, pergole, rzeźby i enklawę dla ptaków.

Będzie sprzyjał organizacji wydarzeń kulturalnych, budowaniu społeczności wielopokoleniowej wokół DPS, aktywności społecznej i zajęciowej seniorów, organizacji czasu wolnego młodzieży z okolicznych szkół i mieszkańcom pobliskiego osiedla.

Zasoby DPS:

Na terenie DPS znajduje się siłownia zewnętrzna, brak barier architektonicznych, DPS zlokalizowany jest w centrum miasta, w najbliższej okolicy znajduje się szkoła pozbawiona ogrodu, osiedle zamieszkałe przez osoby w podeszłym wieku, współpraca z Radami Osiedla, klubem Żołnierza i innymi instytucjami położonym w pobliżu Domu.