Optymalizacja czasu pracy edukatorek domowych

WYZWANIE:

W jaki sposób pomóc mamom, których dzieci znajdują się w edukacji domowej, być aktywnymi zawodowo tak, aby mogły one poświęcać odpowiednią ilość czasu niezbędną na samodzielną edukację i wychowanie swoich dzieci?

OPIS

Edukacja domowa w Polsce przechodzi od kilku lat proces dynamicznego rozwoju. Coraz więcej rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej decyduje się edukować dziecko na własną odpowiedzialność (poza szkołą systemową), co wymaga od nich poświęcania znacznie większej ilości czasu niż gdyby ich dzieci pozostawały w tradycyjnym systemie. Zarazem wiele mam decydujących się na to rozwiązanie jest zmuszonych do ograniczenia swojej aktywności zawodowej, choć znajdują się one w okresie życia, gdy ich aktywność w tym aspekcie mogłaby być największa. To właśnie mamy dzieci będących w edukacji domowej w głównej mierze zajmują się edukacją i wychowaniem, co znacząco wpływa na obniżenie wskaźnika ich aktywności zawodowej w okresie edukacji dzieci, a także ogranicza możliwości ich powrotu na rynek pracy w kolejnych latach.

Od września 2021 roku, czyli od rozpoczęcia działalności „Escueli — Pracowni Wolnej Edukacji” (opieka nad dziećmi z edukacji domowej poprzez codzienne zajęcia i zatrudnianą do tego celu kadrę edukatorów) obserwujemy narastające zainteresowanie rodziców sposobem edukacji domowej, bądź innej formy edukacji alternatywnej. Szczególne nasilenie tego typu pytań obserwujemy na początku roku, kiedy to rodzice dzieci młodszych muszą wybrać szkołę, w której 7-latek rozpocznie edukację. Obecnie są to średnio 2 telefony w tygodniu.

Według danych statystycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej z września 2017 liczba dzieci w edukacji domowej w Polsce w tymże roku wynosiła 13 955, co stanowi 26% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Z tego 86% (12 025) to uczniowie szkół podstawowych, 6,5% uczniowie gimnazjum (907), a 4% uczniowie liceum (566). Dzieci objęte edukacją domową stanowiły 0,3% wszystkich uczących się w szkołach. (Źródło: „Kondycja Edukacji Domowej w Polsce”, www.edukacjadomowa.pl).

Według Gazety Prawnej „w roku szkolnym 2021/2022 (…) z edukacji domowej korzystało w sumie prawie 19 tysięcy” uczniów/uczennic. W ciągu 4 lat liczba uczniów będących w edukacji domowej, że dynamika ta stale przybiera na sile i w kolejnych latach możemy spodziewać się, że jeszcze większy odsetek dzieci będzie kształconych w tym systemie.

Edukowaniem w domu zajmują się głównie kobiety. Sytuacja ta powoduje, że w kolejnych latach coraz więcej kobiet będzie rezygnować z aktywności zawodowej, aby poświęcić swój czas na edukację własnych dzieci. Spowoduje to, że przynamniej na kilka lat wyjdą one z rynku pracy.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Jako Fundacja staramy się wspierać rodziców mających dzieci w edukacji domowej w taki sposób, że prowadzimy zajęcia edukacyjne dla ich dzieci. Dzięki temu rodzice (głównie mamy) mogą w wolnym czasie wykonywać w różnym np. pracę zawodową. Z naszych obserwacji wynika jednak, że jest to niewystarczające i potrzebne jest modelowe rozwiązanie, które pozwalałoby godzić mamom edukację i wychowanie swoich dzieci z aktywnością zawodową.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Fundacja Pracownia Wolnej Edukacji

WAŻNE INFORMACJE:

Zgłoszony pomysł powinien uwzględniać fakt, że aktywizacja zawodowa rodziców mających dzieci w edukacji domowej będzie zawsze ograniczona przez konieczność poświęcenia sporej ilości czasu na naukę i wychowanie dziecka. Dlatego też optymalne formy zatrudnienia aktywizowanych rodziców powinny mieć charakter możliwie jak najbardziej elastyczny w zakresie czasu i wymiaru pracy, ale też jego formy (np. formy pracy zdalnej czy hybrydowej łączącej pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy).