Miasto zintegrowane dla komfortu osób z niepełnosprawnościami

WYZWANIE:

Jak pomóc białemu personelowi pracującemu z osobami z niepełnosprawnościami z Częstochowy w rozwiązaniu problemu niewystarczającej komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz tej samej grupy docelowej, tak aby zapewnić wyższą jakość i dostęp do usług?

OPIS

Na terenie miasta Częstochowy istnieje problem braku kompleksowej informacji o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych, asystenckich, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie ma systemu, rozwiązania informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Skutkuje to zmniejszoną jakością pomocy.

Z drugiej strony, osoby będące terapeutami i rehabilantami, współpracują z wieloma organizacjami świadczącymi w/w usługi, korzystają z samo dokształcania się bez strategicznie określonej ścieżki podnoszenia kwalifikacji. Skutkuje to zmniejszoną jakością wykonywanych usług (brak wykształcenia uzupełniającego). Nie ma też modelu kształcenia terapeutów, jasnej ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowym problemem wśród kadry wykonującej usługi jest brak wiedzy na temat umiejętności miękkich takich jak:

– Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?

– Jak wspierać rodzinę osoby niepełnosprawnej, komunikacja z nimi, wsparcie psychologiczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, coaching, radzenie sobie ze stresem?

Niewystarczający poziom podnoszenia kwalifikacji wśród terapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, asystentów i rehabilitantów bezpośrednio wpływa na obniżanie jakości terapii i usług. Biorąc pod uwagę, że praca skupia się wokół osób z problemami niepełnosprawności w różnym stopniu, personel powinien być wyposażony w wiedzę                  i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Źródłem informacji jest współpraca (partnerstwo) z organizacjami i instytucjami, które świadczą takie usługi i wsparcie na terenie miasta Częstochowy. W licznych rozmowach               z nimi, zgłaszany jest problem rozwiązania systemu komunikacji między osobami potrzebującymi wsparcia a instytucjami je świadczącymi. Dotycz to to zarówno personelu medycznego (wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji) jak i terapeutycznego. Rozwiązania informatyczne stosowane są w małym zakresie w ramach jednej organizacji. Biorąc pod uwagę, że na terenie miasta działa 37 organizacji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio osobami niepełnosprawnymi zapotrzebowanie na skoordynowany system komunikacji             w zakresie świadczonych usług jest niezbędny. Może on również wspomóc pracę MOPS-u (rozmowa z dyr. z dnia 10.01.2022).

W związku z niejasnym modelem podnoszenia kwalifikacji dla personelu oraz doboru form wsparcia dla ON, istnieje zjawisko zniechęcenia i niskiego zainteresowania wykonywania usług dla ON. (obserwacje własne).

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Podjęto próby zawiązania partnerstwa, które miało wypracować dobre rozwiązania wspierania personelu i doboru wsparcia dla osób niepełnosprawnych (ON). Do tej pory nie udało się wypracować modelu komunikacji między wszystkimi zainteresowanymi organizacjami świadczącymi usługi dla ON. Personel i jakość usług został pominięty.

Na terenie miasta Częstochowy istnieje nieformalna współpraca między organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń, polecania wykonywanych usług. Jest to nieefektywny sposób próby zagwarantowania dostępności usług dla ON. Nie wiąże się też on z podnoszeniem ich jakości i w pełni wykorzystywania zasobów.

Ważne informacje:

Pomysł powinien pozwolić na wypracowanie modelu współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług opiekuńczych, asystenckich, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gwarantujący ich dostępność.

Posiadamy zasoby: sieć współpracy między organizacjami, lokale warsztatowo-szkoleniowe.