Skuteczna polityka senioralna

WYZWANIE:

Jak pomóc społeczności, samorządowi i organizacjom w mieście Żory w wypracowaniu efektywnej polityki senioralnej tak, aby podejmowane działania były skuteczne i zmierzały do podniesienia jakości życia osób starszych?

OPIS

Rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym jest zjawiskiem, które stanowi niemałe wyzwanie, m.in. ze względu na konieczność dostosowania do potrzeb tej grupy mieszkańców całego szeregu usług (społecznych, zdrowotnych) oraz infrastruktury (tzw. srebrna gospodarka).

W Żorach liczba osób starszych (w wielu poprodukcyjnym) rośnie bardzo dynamicznie i wzrosła w 2019 roku w porównaniu do 2016 roku o 30,64 os w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. W 2020 roku były to 14144 osoby.

Największa koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym ma miejsce na osiedlach mieszkaniowych wielorodzinnych, tzw. „osiedlach z wielkiej płyty”, gdzie udział seniorów wynosi nawet 30% mieszkańców dzielnicy.

W 2020 r. mężczyźni żyli w Polsce średnio 72,6 roku, natomiast kobiety 80,7 roku, jednak trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet. Oznacza to, że przez pozostały czas konieczne jest wprowadzenie nie tylko narzędzi zmierzających np. do zapobiegania izolacji osób starszych, ale również odpowiednich rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jednocześnie województwo śląskie należy niestety do rejonów, gdzie długość życia jest jedną z najkrótszych w Polsce.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

W mieście podejmowane są pojedyncze działania skierowane do seniorów: Karta Seniora oferująca zniżki z niektórych punktach usługowych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” czy możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej.

Aktualnie podejmowane działania nie posiadają wspólnych celów, brak jest spójnej polityki senioralnej i pełnej diagnozy problemu.