Aktywizacja seniorów w przestrzeni pałacu

WYZWANIE:

Jak zaktywizować społecznie mieszkańców osiedli otaczających rewitalizowany Kompleks Pałacowo-Parkowy w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem zaangażowania środowisk senioralnych i potencjału rewitalizowanego obiektu?

OPIS

Siemianowice Śląskiem są miastem zróżnicowanym, które w związku ze zmianami gospodarczymi wymaga intensywnych działań rewitalizacyjnych. Miasto składa się z dzielnic, które są stosunkowo niezależne od siebie (wynika to z historii miasta i połączenia w jeden organizm miejski kilku niezależnych od siebie miejscowości). Dla mieszkańców głównym symbolem miasta, jest XVII-wieczny Kompleks Pałacowo-Parkowy, który przez lata był siedzibą rodową rodziny Henckel von Donnersmarck — przemysłowców, którym miasto i spora część regionu zawdzięczają swój rozwój.

Pałac przez dziesięciolecia poddawany był procesowi degradacji. Od 2013 roku podlega jednak rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej. Mieszkańcy dzielą się z właścicielami swoją dumą z tego miejsca i przywiązaniem do niego. Otoczenie pałacu to park miejski i wielorodzinne budynki mieszkalne — miejsca niebezpieczne i wymagające intensywnej rewitalizacji. Pałac znajduje szczególnie miejsce w oczach seniorów, którzy z sentymentem patrzą na niego, jako na przestrzeń, w której uczęszczali do przedszkola, szkoły zawodowej, lokalnego centrum kultury, klubu studenckiego, czy oddziału PTTK, które przed laty mieściły się w murach pałacu.

Przywracanie do życia Kompleksu Pałacowo-Parkowego wiąże się z koniecznością budowania społeczności wokół niego. W szczególności, że najbliższe otoczenie Pałacu to osiedla starych domów mieszkalnych (familoków) zamieszkiwanych głównie przez najuboższych mieszkańców miasta. Mieszkańcy osiedli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanego obiektu borykają się z szeregiem problemów społecznych (ubóstwo, dziedziczone bezrobocie i bezradność, przemoc, uzależnienia, bierność w sprawach społecznych itd.). Wśród mieszkańców osiedli otaczających Pałac sporą grupę stanowią seniorzy, których część już teraz okazjonalnie odwiedza Pałac podczas Dni Seniora i innych dedykowanych im spotkań. Zależy nam jednak na tym, aby te spotkania były nie tylko okazjonalne, ale aby dzięki włączaniu seniorów (jako najaktywniejszych użytkowników miejsca) budować aktywność społeczną, zarówno w ich grupach, jak również, wśród osób, których są w stanie przyciągnąć do zaangażowania społecznego — w tym wśród ich wnuków. Takie działanie pozwoli przywrócić do życia nie tylko mury Pałacu, ale przede wszystkim pozwoli realnie zaktywizować społeczność wokół Pałacu.

Działania prowadzone przez Inwestora — właściciela Pałacu — Inspiration Point S.A., wspierane są przez Biuro ds. Seniorów miasta Siemianowice Śląskie, deklarujące wsparcie działań związanych z włączaniem seniorów

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Dotychczasowe działania wnioskodawcy związane są z rewitalizacja infrastruktury Pałacu — obiekt o pow. 8500 metrów kwadratowych wyprowadzono ze stanu katastrofy budowlanej do stanu surowego zamkniętego, w części Pałacu uruchomiono kawiarnię i browar rzemieślniczy. Dzięki tym działaniom Pałac odwiedzają goście z miasta i regionu. Realizowany jest ponadto projekt stażowy adresowany do osób bezrobotnych oraz projekty związane z projektowaniem usług dedykowanym obszarom rewitalizowanym. W całości działań brakuje jednak projektów ukierunkowanych na integrację najbliższego otoczenia Pałacu, z wykorzystaniem potencjału środowisk senioralnych

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Inspiration Point S.A. (Siemianowice Śląskie)

WAŻNE INFORMACJE:

Kompleks Pałacowo-Parkowy w Siemianowicach Śląskich znajduje się w centralnej części miasta. Zespół Pałacu współpracuje z miastem, lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Konieczne jest jednak zaprojektowanie i wdrożenie konkretnych działań ukierunkowanych na aktywizację społeczną szerszych grup społecznych z wykorzystaniem potencjału i chęci osób już angażujących się w udział w wydarzeniach społecznych organizowanych na terenie Pałacu.