Oferta zajęć dla osiedlowej młodzieży

WYZWANIE:

Modyfikacja proponowanych dotychczas na osiedlu A działań oraz stworzenie nowej oferty, tak aby zachęcić mieszkańców, szczególnie młodzież, do udziału w programach podnoszących poziom aktywności młodzieży.

OPIS

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy w obowiązującym kształcie obowiązuje do 2023 roku. Zjawiska i potrzeby rewitalizacyjne, które zdiagnozowane zostały w tyskim obszarze rewitalizacji, uzasadniają przyjęcie trzech operacyjnych celów programu:

1.Skuteczne wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz długofalowe przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych. 2.Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 3.Zwiększenie walorów funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Program dotyczy obszaru rewitalizacji zamieszkałego przez 23,1% mieszkańców Tychów, który stanowi 6,9 % powierzchni miasta. Na obszar rewitalizacji składają się 4 podobszary: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Dla każdego z podobszarów rewitalizacji zdiagnozowano potrzeby rewitalizacyjne, określono lokalne potencjały i przedstawiono wizję zmian oraz sformułowano zestaw działań, które są potrzebne dla osiągnięcia spodziewanego ożywienia.

Osiedle A to obszar miasta, w którym w ramach obowiązującego w mieście Programu Rewitalizacji zdiagnozowano występowanie stanów kryzysowych, w takich strefach funkcjonalnych jak sfera społeczna, gospodarcza, środowiskowa.

Jak wiadomo stan kryzysowy stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).

Szczegółowy opis sfery społecznej (dane na podstawie Programu Rewitalizacji): W sferze społecznej stany kryzysowe dotyczyły między innymi kwestii demograficznych, a w tym niekorzystnego bilansu w obrębie grup wiekowych (przedprodukcyjnej, produkcyjnej, poprodukcyjnej). Mowa tutaj o nadreprezentacji osób w wieku poprodukcyjnym (20,1%) w stosunku do mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17,9%), a także mniejszym udziale osób w wieku produkcyjnym (62%) w porównaniu do średniej obliczonej dla całego miasta (62,4%).

Potwierdzeniem kryzysu demograficznego jest również liczbowy i procentowy udział wymeldowanych z pobytu stałego i czasowego. Mamy więc tutaj do czynienia z dwoma głównymi problemami: starzenia się i depopulacji społeczności obszaru rewitalizacji.

O istotnym kryzysie w sferze społecznej tego podobszaru rewitalizacji decydują również dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Mimo, że zgodnie z opisaną uprzednio ogólną tendencją zmniejszania się zjawiska bezrobocia wśród mieszkańców Tychów, należy stwierdzić, że właśnie w tym obszarze miasta mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Okazuje się bowiem, że procentowy udział bezrobotnych w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym (4,7%) był wyższy niż wartość tego wskaźnika dla całego miasta (2,9%).

W analizie sfery społecznej szczególne miejsce zajmowała także kwestia aktywności społecznej i obywatelskiej podejmowanej przez mieszkańców. Za istotny miernik tej specyficznej formy aktywności uznaje się powszechnie liczbę organizacji pozarządowych działających na danym obszarze w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku omawianego podobszaru rewitalizacji wartość tego wskaźnika była zaledwie równa (0,2%) obliczonej dla całego miasta. Wskazuje to na istotny problem braku zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz własnej mikrospołeczności.

Natomiast wszystkie pozostałe sfery są opisane na stronie https://umtychy.pl/rewitalizacja w Programie Rewitalizacji.

Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych osiedla A na podstawie Programu Rewitalizacji: ®Różnorodne intensywne działania nakierowane na podjęcie pracy lub działalności gospodarczej przez bezrobotne kobiety                                                                                            ®Tworzenie miejsc pracy, w przestrzeni osiedla i dostępnych dla społeczności osiedla ®Działania edukacyjne, promocyjne oraz bezpośrednie wsparcie mobilizujące do racjonalnego i planowego gospodarowania dochodami gospodarstwa domowego    ®Edukacja ekonomiczna i dostęp do wiedzy na temat usług finansowych i bankowych ®Różnorodne działania poprawiające atrakcyjność lokalizacyjną i wizerunek osiedla w opinii publicznej (np.: imprezy i wydarzenia edukacyjne, kulturalne itp., podniesienie jakości przestrzeni publicznych)                                                                                              ®Powstrzymanie odpływu mieszkańców                                                                               ®Działania mające na celu zmniejszenie nasilenia niepożądanych (aspołecznych) zachowań (np. kampanie społeczne, wspólne akcje Policji i Straży Miejskiej, opracowanie i publikacja mapy zagrożeń, wprowadzenie streetworkerów, monitorowanie przestrzeni publicznych i

pobudzanie społecznego zaangażowania w sferze bezpieczeństwa publicznego osiedla, zwiększenie udziału społeczności lokalnej w wykrywaniu przestępstw itp.)                 ®Przedsięwzięcia aktywizujące i pobudzające samoorganizację społeczności lokalnej, w tym szczególnie wsparcie tworzenia i prowadzenia lokalnych organizacji społecznych          ®Przedsięwzięcia aktywizujące seniorów i pobudzające ich samoorganizację oraz działalność na rzecz innych grup społecznych (np. poprzez wsparcie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu decyzji życiowych, pomoc w nauce itp.)                                                   ®Różnorodne działania (w tym monitorujące i informacyjne), nakierowane na profilaktykę problemów społecznych                                                                                                   ®Różnorodne działania stymulujące większą aktywność gospodarczą mieszkańców osiedla, ®Modyfikacja polityki mieszkaniowej w zakresie mieszkalnictwa socjalnego                        ®Poprawa dostępności komunikacji publicznej

Biorąc pod uwagę niekorzystny rozkład funkcjonalnych grup wiekowych na osiedlu A, zasadne jest opracowanie narzędzi służących budowaniu integracji i współpracy międzypokoleniowej, które stanowić będą jednocześnie formę aktywizacji społecznej mieszkańców w różnym wieku. Nie tylko udział, ale również współorganizacja przez mieszkańców różnego typu przedsięwzięć w obrębie ich miejsca zamieszkania stanowić może istotne źródło budowania poczucia tożsamości i identyfikacji. Pobudzanie integracji międzypokoleniowej ułatwi z pewnością budowanie poczucia wzajemnej odpowiedzialności oraz zasadności niesienia wzajemnej pomocy poprzez wykorzystanie posiadanego potencjału. Wartością dodaną takich działań będzie jakościowa zmiana dotychczasowego postrzegania podobszaru rewitalizacji jako miejsca nieatrakcyjnego do zamieszkania, co ograniczy zdiagnozowaną tendencję odpływu mieszkańców.

Pożądane jest także wdrożenie kompleksowego schematu działań, podnoszących poziom aktywności mieszkańców oraz wzrost ich kompetencji społecznych stanowiących podstawę wszelkiego zaangażowania. Pobudzanie oddolnego inicjowania wspomagane może być również przez liderów lokalnych, a więc osoby których charyzma, gotowość do działania oraz umiejętności interpersonalne intensyfikują zainteresowanie realizacją konkretnych przedsięwzięć przedstawicieli różnych grup społecznych. Działania takie determinować powinny rozwój dotychczasowej działalności NGO oraz powstawanie nowych organizacji tego typu, a tym samym wzrost liczby aktywistów i wolontariuszy wywodzących się z mieszkańców podobszaru rewitalizacji.

Podsumowując – biorąc pod uwagę diagnozę jaka była przygotowana do Programu Rewitalizacji, dotychczasowe działania jakie udało nam się tam przeprowadzić – w dalszym ciągu widzimy potrzebę wsparcia mieszkańców osiedla A w rozwiązywaniu ich problemów społecznych oraz w długofalowym przeciwdziałaniu kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych na tym terenie. Warto podkreślić, że z uwagi na istotne znaczenie osiedla A dla rozwoju miasta (jako najstarsze osiedle w Tychach), należy tam stale podejmować projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne podnoszące aktywność mieszkańców. Na dzień dzisiejszy najlepiej zaopiekowano grupą wiekową na osiedlu A są seniorzy. Jest dla nich realizowany duży projekt w postali prowadzenia Klubu Seniora+. Natomiast niezbędna jest modyfikacja proponowanych dotychczas działań oraz stworzenie nowej ich oferty, tak aby także młodzi ludzie czy rodziny z dziećmi mogli w swoim miejscu zamieszkania realizować i spełniać się społecznie.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Dotychczasowa oferta rewitalizacji na terenie osiedla A to następujące projekty:

–  „BAZA-Bank Aktywnych Ludzi Miasta” składająca się z trzech komponentów: BAL –Bank Aktywności Lokalnej, BRR –Baza Rozwoju Rodziny i BAS –Baza Aktywnych Seniorów,

– Potańcówki na Osiedlu A,

– Kultowe Osiedle A – osiedle A przyjazne twórcom.

Od 2017 roku na osiedlu A jest realizowany projekt BAZA – BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA. Mimo podejmowania różnych prób zaangażowania mieszkańców w rewitalizację oraz ukierunkowanych działań do różnych grup wiekowych, ciągle stanowią mało aktywną grupę, bardziej nastawioną na bycie biernym odbiorcą. W szczególności nie udało nam się dotrzeć do młodzieży oraz do osób w przedziale wiekowym 20 – 40 lat. Zakres merytoryczny projektu dalej wpisuje się w wizję stworzenia ciekawych działań na osiedlu A, jednak patrząc obiektywnie i monitorując dotychczasowe pomysły nie widzimy oczekiwanych zmian.              W ramach rewitalizacji na osiedlu A swoje działania realizują także: Miejskie Centrum Kultury oraz Muzeum Miejskie.

Źródło:

https://umtychy.pl/artykul/4868/baza-bank-aktywnych-ludzi-miasta

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Miasto Mikołów

WAŻNE INFORMACJE:

Barierą jest brak stałego lokalu na realizację działań społecznych. W realizację innowacji warto włączyć Młodzieżową Radę Miasta. Dodatkowo grupa seniorów na tym ternie działa aktywnie dzięki działalności Klubu seniora (ze środków zewnętrznych).Dane dotyczące potrzeb grup lokalnych pochodzą z danych własnych Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie oraz potrzeb wskazywanych przez liderów sektora edukacji branżowej uczestniczących w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.