Zarządzanie jakością usług opiekuńczych świadczonych w domu pacjenta

WYZWANIE:

Jak skutecznie zarządzać jakością świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób chorych i niepełnosprawnych, tak aby w lepszy sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów gminy?

OPIS

Proces starzenia się społeczeństwa jest dużym problemem XXI wieku. W związku z powyższym szczególnie ważną kwestią społeczną jest zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym odpowiedniej opieki i udzielanie wsparcia w sposób umożliwiający jak najdłuższe funkcjonowanie tych osób w środowisku lokalnym. W ramach pomocy społecznej osobom samotnym, starszym, chorym, które wymagają pomocy innych osób, udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych świadczy usługi opiekuńcze

osobom wymagającym takiej formy pomocy. W 2020 roku (od stycznia do listopada) w mieście Łaziska Górne usługami opiekuńczymi objętych zostało 61 osób (47 kobiet i 14 mężczyzn), zdecydowana większość w wieku powyżej 66 lat (49 osób, 40 kobiet i 9 mężczyzn). W ramach ośmiu etatów opiekunów zatrudnionych w CUS w Łaziskach Górnych wykonano 7000 godzin usług opiekuńczych.

Źródła: dane własne CUS w Łaziskach Górnych

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne”, poprzez współpracę z przychodnią zdrowia.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych