Sprawne procesy sądowe, więcej czasu dla personelu oddziału psychiatrycznego

WYZWANIE:

Jak poprawić organizację i sprawność przeprowadzania rozpraw sądowych na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku tak, aby pomóc białemu personelowi szpitala usunąć uciążliwości związane z uczestnictwem w rozprawach sądowych na terenie oddziałów psychiatrii sądowej, z udziałem pacjentów tychże oddziałów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19?

OPIS

W strukturze SP ZOZ Państwowego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych   w Rybniku funkcjonuje 5 oddziałów psychiatrii sądowej o podstawnym poziomie zabezpieczenia, o łącznej liczbie 223 łóżek statutowych, oraz jeden oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia, dysponujący 45 łóżkami. W oddziałach realizowane są świadczenia zdrowotne w oparciu o umowę podpisaną ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie wyroków sądowych kierujących pacjentów na pobyty tzw. detencyjne.

W trakcie hospitalizacji, zgodnie z art. 203 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego nie rzadziej niż co 6 miesięcy wydawana jest do sądu opinia o stanie zdrowia oraz o postępach w leczeniu każdego z pacjentów przebywających w oddziale sądowym. Wypis czy też przeniesienie pacjenta, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, do innej jednostki, następuje na podstawie nakazu zwolnienia wydanego przez właściwy sąd. Wydanie postanowienia o zwolnieniu    z detencji poprzedzone jest wysłuchaniem biegłych sądowych (lekarzy i psychologów) wydających opinię w trybie art. 203 § 1 kkw. z udziałem podsądnego – pacjenta oraz   innego towarzyszącego personelu medycznego. Obecnie w oddziałach hospitalizowanych jest 239 pacjentów (stan na dzień 24.01.2022r.).

W okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r. w oddziałach sądowych w trybie wideokonferencji odbyło się ok. 520 rozpraw sądowych (średniomiesięcznie 43 rozprawy).

Przed okresem pandemii rozprawy sądowe odbywały się bezpośrednio w sądach   z udziałem wszystkich osób w sali rozpraw, co wymagało zorganizowania transportu pacjenta, asysty ochrony w trakcie rozprawy, dla zapewnienia bezpieczeństwa sędziemu i personelowi szpitala. Obecnie, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, przeprowadzanie rozpraw sądowych odbywa się na zasadzie wideokonferencji realizowanych w poszczególnych

oddziałach sądowych, podczas których występują częste problemy w komunikacji stron, związane ze słabą słyszalnością, ograniczonym polem widzenia, problemami technicznymi. Utrudnienia te powodują potrzebę kilkukrotnego powtarzania zdań, częstego przesiadania się lub przestawiania sprzętu z uwagi na ograniczone pole widzenia. W efekcie czas rozpraw uległ wydłużeniu a do udziału w rozprawach angażowany jest dodatkowy personel medyczny z uwagi na uciążliwości towarzyszące rozprawie. Sytuacja stresowa przekłada się często na pacjentów co powoduje ich irytacje a w konsekwencji, prowadzi do przesunięcia terminu rozprawy ponownie angażującej personel medyczny.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Dotychczas rozprawy są prowadzone przy użyciu komputerów stacjonarnych (rzadziej laptopów), będących na stanie poszczególnych oddziałów, wyposażonych w standardowe monitory oraz akcesoryjne kamerki. Odsłuchanie dźwięku odbywa się przez głośniki zamontowane pierwotnie w danej stacji komputerowej. W innych szpitalach stosowane są podobne rozwiązania z użyciem standardowych komputerów stacjonarnych z kamerkami, laptopów, lub telefonów komórkowych (smartfonów), co generuje podobne problemy jak w naszym Szpitalu. Zalety prowadzenia rozpraw poprzez wideokonferencję pomimo wyżej omówionych problemów są na tyle duże, że nawet po ustaniu obostrzeń związanych z pandemią zostaną one w całości lub przynajmniej w części utrzymane.

Ważne informacje:

  • W odpowiedzi na wyzwanie należy zaproponować rozwiązania optymalnie dla każdego oddziału psychiatrii sądowej.
  • Przyjęte rozwiązania techniczne — urządzenia z dodatkowym wyposażeniem powinny zapewniać bardzo dobrą słyszalność uczestników rozprawy oraz dobrą widoczność przekazu wizualnego, a także odpowiedni kąt zwrotnie przesyłanego obrazu, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości i stresu podczas prowadzenia tego typu rutynowych przedsięwzięć. Nieodzownym elementem zapewniającym powodzenie przedsięwzięcia będzie podniesienie kompetencji personelu medycznego w stosowaniu odpowiednich rozwiązań multimedialnych oraz poprawę organizacji tego typu zadań z uwzględnieniem ewentualnych udogodnień wymaganych dla osób z niepełnosprawnościami.