Włączenie młodzieży w tworzenie strategii rewitalizacji miasta

WYZWANIE:

W jaki sposób zainteresować bytomską młodzież tematem i wyzwaniami związanymi z procesem rewitalizacji miasta tak, aby była aktywnym uczestnikiem rewitalizacji oraz aby potrzeby młodych mieszkańców były uwzględniane w tym procesie?

OPIS

Wyzwanie to ma być odpowiedzią na niewystarczające zaangażowanie się młodzieży w procesy związane z rozwojem miasta i jego rewitalizacją.

Sposób prezentowania działań związanych z rewitalizacją miasta odbywa się poprzez standardowe narzędzie – tzn. ogólną stronę internetową, poświęconą rewitalizacji. Nie jest to jednak wystarczające, by zachęcić młodych do zainteresowania się tematem, a w konsekwencji do angażowania się w sam proces. Zwłaszcza, że dla młodego pokolenia rewitalizacja – we wszystkich jej wymiarach – może być procesem nowym i niełatwym do zrozumienia. Dlatego wymaga to podjęcia działań edukacyjnych, zachęcających i motywujących do zaangażowania się w nią – zarówno na etapie diagnozy, jak i działania. Wyzwanie to bardzo mocno powiązane jest z jednym z największych problemów miasta – depopulacją, której poświęconą osobną fiszkę. To, czy Bytom będzie atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych ludzi, stanowi bardzo ważne pytanie dla wchodzącego w dorosłość i na rynek pracy pokolenia.

Dlatego tak potrzebne jest zaangażowanie młodzieży, która jest ważnym interesariuszem i potencjalnym beneficjentem zmian w mieście. Ich perspektywa – potrzeby, postrzeganie funkcji miasta, ale także aktywność społeczna i poczucie wpływu, powinny być brane pod uwagę w procesie aktywizowania społeczności lokalnych oraz w budowaniu wizji rozwoju miasta.

Zadanie to w jakimś zakresie mogłaby przejąć Młodzieżowa Rada Miejska w Bytomiu, której członkowie mogą stać się liderami wśród swoich rówieśników i pozytywnie na nich oddziaływać.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Młodzieżową Radę Miejską powołano w Bytomiu 23.09.2019 roku. Jest ona więc bardzo młodym tworem, który jest na początkowym etapie funkcjonowania.

Dotychczasowe możliwości oddolnych działań partycypacyjnych i obywatelskich, które mogą być realizowane w mieście przez młodzież to m.in.: działalność grup nieformalnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych, inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, współpraca z lokalnymi organizacjami zajmującymi się animacją lokalną i działalnością społeczną. Są to standardowe narzędzia aktywności lokalnej. Jednak wiedza o nich wśród młodych jest nadal niewystarczająca. Aktywność lokalną wspiera nowopowstałe, działające przy Urzędzie Miejskim w Bytomiu Centrum Organizacji Pozarządowych – „Lokal w Bytomiu”.

WAŻNE INFORMACJE:

Przedstawicielem młodzieży w mieście jest Młodzieżowa Rada Miejska. Ze względu na krótki czas funkcjonowania potrzebuje ona wsparcia w zakresie formalnym i merytorycznym – aby pełniła ona silną rolę w swoim środowisku, m.in.: rolę edukacyjną, w zakresie wyłaniania kolejnych liderów, aktywizowania młodych ludzi oraz aby była rozpoznawalną reprezentacją młodzieży przed samorządem.