Stworzenie przestrzeni dla integracji, aktywizacji i rozwoju mieszkańców dzielnicy

WYZWANIE:

Jak pomóc mieszkańcom dzielnicy Boguszowice Stare w stworzeniu i funkcjonowaniu przestrzeni społecznej służącej do integracji, aktywizacji i rozwoju ich potencjału osobistego oraz podniesienia świadomości prozdrowotnej i ekologicznej, tak aby nastąpiła poprawa jakości życia i wzmocnienie przywiązania do społeczności lokalnej?

OPIS

Niski poziom zaangażowania społecznego, coraz słabsze i rzadsze bezpośrednie relacje międzyludzkie, brak zaufania do ludzi i instytucji, a także osłabienie relacji międzypokoleniowych, które spajają społeczność i zapewniają jej trwałość wspólnotową, są dominującymi problemami mieszkańców rybnickiej dzielnicy Boguszowice Stare. Brak stałej i adekwatnej do potrzeb oferty dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i osób osamotnionych, a także brak pomocy dla rodzin z dysfunkcjami wynika z faktu, że w dzielnicy nie ma stałego miejsca do spotkań i rozmowy. Dodatkowo nie ma możliwości otrzymania różnych form wsparcia i samopomocy. Pomimo że problemy te dostrzegane są już od wielu lat, dzielnica Boguszowice Stare w sferze społecznej nie jest kwalifikowana do różnego rodzaju projektów czy innych przedsięwzięć wspieranych ze środków funduszy unijnych. Mieszkańcy dzielnicy doświadczają skutków starzenia się społeczeństwa, jego osamotnienia i bezradności. Nasila się również zjawisko migracji, której przyczyną jest wyprowadzka młodych mieszkańców do sąsiednich miast w celu znalezienia pracy. Dzielnica ulokowana jest przy drodze Pszczyna–Racibórz, dzięki czemu zyskała wygodne połączenia z innymi dużymi miastami, dającymi lepsze warunki zatrudnienia. Nowi mieszkańcy Boguszowic nie są zainteresowani głębszymi relacjami sąsiedzkimi, traktując swoje domy i ich obejścia jako przestrzeń wyłącznie prywatną z zachowaniem maksimum anonimowości.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Spotkania Seniorów organizowane przez Radę Dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 16.

Wspólne corocznie organizowanie imprez: Dni Boguszowic na Farskim Ogrodzie, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn Dożynkowy.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Rada Dzielnicy Boguszowice Stare (Miasto Rybnik)

WAŻNE INFORMACJE:

Społeczność lokalna funkcjonuje w ramach Parafii NSPJ, która obejmuje dwie dzielnice: Boguszowice Stare (liczba mieszkańców na ostatni dzień grudnia 2019 roku wynosiła 7499 osób – ubyło 29 osób) oraz Gotartowice (3608 mieszkańców – przybyło w ciągu 2019 roku 48 osób), dlatego w opracowaniu innowacyjnych działań należy uwzględnić również osoby zamieszkałe w Gotartowicach ze względu na konieczność utrzymania i wzmocnienia relacji społecznych. Innowacja nie powinna zakłócać dotychczasowych przedsięwzięć organizowanych w tej społeczności lokalnej?