Osoby starsze idealnie pasujące do rynku pracy

WYZWANIE:

OPIS

Niski wskaźnik zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia jest znacznym problemem w regionie,

a sytuacja ta jest obserwowana już od dłuższego czasu. Dane statystyczne wskazują, że na przestrzeni lat właśnie osoby 50 plus stanowią w regionie grupę, której dotyczy druga co do wielkości stopa bezrobocia, która wynosi ponad 30%. Z drugiej strony jedynie niecałe 30% osób w wieku 50 plus jest aktywnych zawodowo. Istotne w tym przypadku jest również to, że dane te znacznie odbiegają od danych ogólnopolskich.

Zaznaczyć należy również, że na koniec grudnia 2021 r. w regionie zarejestrowane były 21 583 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. W porównaniu do listopada ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 23 osoby. Ponadto najstarsi bezrobotni to druga kategoria, w której notujemy nadreprezentację mężczyzn, w końcu grudnia stanowili oni 61,2% wszystkich zarejestrowanych osób 50 plus. Barierą utrudniającą sukces na rynku pracy jest długookresowe bezrobocie. Wśród bezrobotnych z grupy 50 plus 39,7% pozostaje bez zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy (rok wcześniej odpowiedni wskaźnik wynosił 40,3%).

Z analizy najbliższych Zamawiającemu, w kontekście obszarów wsparcia, powiatowych rynków pracy wynika, że w powiecie sosnowieckim bezrobocie w grupie osób 50 plus stanowi 20,5% ogółu osób bezrobotnych,

z czego 34% to osoby długotrwale bezrobotne.

W powiecie będzińskim bezrobocie w tej grupie osób wynosi 17,7%, w tym 33% to osoby długotrwale bezrobotne.

Z badań własnych wynika, że jednym z głównych problemów powodujących taki stan rzeczy jest niedopasowanie kwalifikacji, umiejętności, ale również oczekiwań osób w wieku 50 plus do tego, co aktualnie preferuje rynek pracy (w zakresie charakterystyki ofert pracy oraz oczekiwań potencjalnych pracodawców). Dodatkowo badania własne wskazują również na to, że do realizowanych projektów tworzących nowe miejsca pracy (w tym w szczególności OWES Subregionu Centralno-Wschodniego) przystępują w znacznej mierze osoby w wieku 50 plus.

Wychodząc naprzeciw Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, w szczególności celu dotyczącego wydłużenia aktywności zawodowej i zapewnienia lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, rysuje się potrzeba wytworzenie innowacyjnego narzędzia w postaci indywidualnej ścieżki rozwoju, która w pozytywny sposób wpłynie na zmianę trendów aktywności zawodowej osób 50 plus.

Źródła:

– Sytuacja osób w wieku 50+ na śląskim rynku pracy. Analiza wyników badań i danych statystycznych, Instytut badawczy IPC sp. z o.o. Listopad 2017,

– Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim według stanu na 31 grudnia 2021 r.,

– Rynek pracy w województwie śląskim w 2018 r.,

– Osoby w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zespół Ds. Statystyki, Badań I Analiz,

– Pracownicy w wieku 50+ na śląskim rynku pracy – raport z badania empirycznego. Wojewódzki Urząd Pracy W Katowicach Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz

– Sprawozdanie o rynku pracy. Powiat Sosnowiecki, grudzień 2021,

– Sprawozdanie o rynku pracy. Powiat Będziński, listopad 2021,

– https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887900-struktura-bezrobotnych#wiek,

– https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/14231273/Główne%20tendencje%202019-2020.pdf/59606bda-4022-42e5-8d88-7f0aeab74681

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Już od pierwszych miesięcy swojej działalności Fundacja RAPZ realizuje projekty finansowane ze środków funduszy unijnych, a także szkolenia zawodowe, komputerowe i biznesowe dla osób indywidualnych oraz skierowanych przez instytucje publiczne, takie jak powiatowe urzędy pracy i urzędy miasta, w tym osób w wieku 50+.

Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia/projekty:

– WES- Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego,

– Postaw na lepsze jutro – czas na przedsiębiorczość,

– Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego,

– Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego”,

– Nowe Kwalifikacje Nowe Działalności,

– Druga Szansa – przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą dla każdego,

– Zacznijmy od nowa,

– Wspieramy OSI,

– Dobra Praca? To Możliwe!,

– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego.

Powyższe projekty stanowiły/stanowią działania doraźne skutkujące zatrudnieniem w/w osób natomiast nie wszystkie prowadzą do wypracowania spójnej ścieżki kariery dla osób w wieku 50 plus – brak jest obecnie na rynku takiego rozwiązania.

  • ZAMAWIAJĄCY:

    Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

WAŻNE INFORMACJE:

Wszelkie zasoby Zamawiającego takie jak dane, statystyki, know-how, itp., które okażą się niezbędne do realizacji wyzwania i będą mogły być zgodnie z prawem przekazane Innowatorowi, zostaną udostępnione.

Zamawiający zakłada, że Innowacja (w formie pewnego rodzaju indywidualnej ścieżki rozwoju) pozwoli na lepsze dopasowanie osób w wieku 50 plus do aktualnego rynku pracy, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu zatrudnienia tych osób w regionie