Nowa koncepcja Centrów Aktywności Lokalnej

WYZWANIE:

W jaki sposób wesprzeć mieszkańców Rybnika w wypracowaniu takiego modelu tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych Centrów Aktywności Lokalnej, który pozwoli na realizację działań mieszczących się w koncepcji CAL oraz finansowe uniezależnienie funkcjonowania tych miejsc od środków Miasta Rybnik?

OPIS

Na podobszarach rewitalizacji w 5 rybnickich dzielnicach od 2018 r. powstawały Centra Aktywności Lokalnej (CAL), miejsca tworzone przez mieszkańców i dla nich samych. W Centrach mieszkańcy angażują się społecznie i samodzielnie organizują różnorodne aktywności. Pomieszczenia, koszt opłat z media, koszt niektórych aktywność oraz wsparcie w postaci animatora, jest obecnie ponoszony w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Problemem jest brak modelu funkcjonowania i finansowania Centrów Aktywności Lokalnej w dalszej perspektywie. CAL-e w swojej formule muszą być tworzone i prowadzone zgodnie z zasadami partycypacji społecznej, uwzględniając potrzeby i zainteresowania społeczności lokalnej. Model powinien zawierać możliwy do zastosowania w innych dzielnicach i obszarach algorytm do ocenienia efektywności podejmowanych lub proponowanych działań merytorycznych i finansowych w CAL.

Trudnością jest m.in. kwestia regulowania przyszłych opłat związanych z funkcjonowaniem CAL-i z uwagi na brak perspektywy finansowania ich przez Miasto Rybnik. Miejsca muszą pozostać autonomiczne, a działania tam realizowane muszą wynikać z inicjatywy mieszkańców, jednak ważne jest wskazanie możliwości realizowania inicjowanych i prowadzonych przez lokalnych liderów działań, np. w ramach działalności odpłatnej NGO.

Źródło: Program Animacyjno-Partycypacyjny /CRIS i 17-tka, Program Aktywności Lokalnej / OPS, Sprawozdanie z realizacji projektu „Rewitalizacją miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”; Sprawozdania częściowe z realizacji projektu „reWITA”.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Obecnie działalność CAL-i jest w dużej mierze finansowana w ramach środków europejskich, jednak będzie to możliwe jedynie do końca 2022 roku.

WAŻNE INFORMACJE:

Model powinien zawierać analizę dotychczas prowadzonych aktywności i ocenę efektywności działań, ewentualne propozycje nowych działań muszą być zaakceptowane przez społeczność lokalną. Oczekujemy odpowiedzi na pytania między innymi w zakresie: Czy, a jeśli tak, to jaki procent prowadzonych działań powinien mieć charakter odpłatny? Czy model finansowania powinien zawierać elementy partycypacji finansowej mieszkańców (np. w formie składek)? Jaki powinien być współczynnik kosztów użytkowania w stosunku do czasu użytkowania, aby zapewnić efektywne wykorzystanie potencjału miejsca.

Procesy rewitalizacyjne na podobszarach wspiera animator w wymiarze 1/2 etatu – ewentualne testowanie mikroinnowacji można wesprzeć o pracę animatorów dzielnicowych.

Społeczność lokalna posiada bardzo niskie kompetencje w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i fundrasingu.