Wsparcie w wejściu na rynek pracy dla mieszkanek gminy

Jak pomóc niepracującym mieszkankom Gminy Godów w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy?

Aktywne i przedsiębiorcze kobiety w rewitalizowanym centrum miasta

Jak podnieść aktywność zawodową i budować postawy przedsiębiorcze wśród mieszkanek Miasta Mikołowa z wykorzystaniem zasobów Centrum Aktywności Społecznej?

Optymalizacja czasu pracy edukatorek domowych

W jaki sposób pomóc mamom, których dzieci znajdują się w edukacji domowej, być aktywnymi zawodowo tak, aby mogły one poświęcać odpowiednią ilość czasu niezbędną na samodzielną edukację i wychowanie swoich dzieci?

Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne dla pieczy zastępczej

Jak efektywnie podnieść zatrudnienie niepracujących i bezrobotnych osób i jednocześnie podnieść liczbę rodzin prowadzących rodzinną pieczę zastępczą tak, aby ograniczyć ilość dzieci w pieczy instytucjonalnej i podnieść wskaźnik zatrudnienia kobiet na terenie Jastrzębia-Zdrój?