Badania nad emigracją absolwentów miejskich szkół i uczelni

WYZWANIE:

W jaki sposób badać losy absolwentów raciborskich szkół i uczelni oraz ich motywacje do emigracji z Raciborza, aby na podstawie gromadzonych danych móc tworzyć strategie przeciwdziałania temu zjawisku?

OPIS

Na koniec lipca 2021 r., w Raciborzu, na pobyt stały zameldowanych było 48 695 mieszkańców (spadek w porównaniu z końcem roku 2019 o 1508 osób) oraz 1063 osoby – na pobyt czasowy (spadek analogicznie o 62 osoby). Łączna liczba zameldowanych mieszkańców wyniosła 49 758 (dane UM Racibórz). Dla porównania — w roku 2010 liczba mieszkańców wynosiła 54 481, a wg prognoz demograficznych, w 2030 r, wyniesie nieco ponad 41 tys. (prognoza demograficzna GUS).

Spadek liczby mieszkańców wiąże się głównie z ujemnym przyrostem naturalnym (przewaga zgonów nad urodzeniami) oraz ujemnym saldem migracji (zarówno do innych ośrodków miejskich, jak i poza granice kraju). 63,66% mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 12,91% mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 23,43% w wieku poprodukcyjnym (GUS). W Raciborzu widoczny jest silny trend starzenia się

społeczeństwa i występuje niekorzystna proporcja liczby osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym), którzy mieliby zasilić w kolejnych latach kadry lokalnej gospodarki, względem osób aktywnych zawodowo oraz osób starszych.

Powyższy problem potęguje migracja osób młodych — absolwentów szkół i uczelni — poza Racibórz — do innych ośrodków miejskich oraz za granicę. Temat ten pozostaje niezbadany — nie są prowadzone badania losów absolwentów, brakuje rzetelnych informacji i jakichkolwiek danych na temat rzeczywistych destynacji i motywacji osób opuszczających rodzinne miasto, a wszelkie dotychczasowe stwierdzenia w tym zakresie bazują na indywidualnych obserwacjach i powszechnych opiniach. Nie wiadomo dokładnie ile osób młodych zostaje po ukończeniu szkoły średniej lub raciborskiej uczelni, ile osób wyjeżdża tymczasowo, a ile na stałe. Trudno w tej sytuacji tworzyć prognozy np. dla rozwoju rynku pracy bądź rynku mieszkaniowego.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Skala i przyczyny przedmiotowego problemu są w fazie rozpoznawania. Miasto dotychczas nie przeprowadzało szczegółowego badania losów absolwentów szkół średnich i uczelni wyższej.

WAŻNE INFORMACJE:

Miasto Racibórz od 2015 realizuje Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020. Jednym z podejmowanych zadań jest m.in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który bezpłatnie udziela kompleksowego wsparcia raciborskim przedsiębiorcom, a także mieszkańcom zainteresowanym uruchomieniem działalności gospodarczej na terenie Raciborza. W ramach działalności prowadzone są również szkolenia, warsztaty, spotkania biznesowe, konferencje i seminaria. Inicjowana jest współpraca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, szkołami średnimi, uczelnią oraz instytucjami otoczenia biznesu (m.in. Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu).