Badanie przyczyn migracji absolwentów z miasta

WYZWANIE:

W jaki sposób badać losy absolwentów raciborskich szkół i uczelni oraz ich motywacje do emigracji z Raciborza, aby na podstawie gromadzonych danych móc tworzyć strategie przeciwdziałania temu zjawisku?

OPIS

Na dzień 31.12.2019 r. w Raciborzu zameldowanych było na pobyt stały 49 760 mieszkańców (dane UM Racibórz) oraz 1125 na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, co w sumie daje 50 885 osób. W 2010 r. liczba mieszkańców Raciborza wynosiła 54 481 (dane UM Racibórz, a w 2030 r. wyniesie nieco ponad 41 tys. (prognoza demograficzna GUS).

Spadek liczby mieszkańców wiąże się głównie z ujemnym przyrostem naturalnym (przewaga zgonów nad urodzeniami) oraz ujemnym saldem migracji (zarówno do innych ośrodków miejskich, jak i poza granice kraju). 63,66% mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 12,91% mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 23,43% w wieku poprodukcyjnym (GUS). W Raciborzu widoczny jest silny trend starzenia się społeczeństwa i występuje niekorzystna proporcja liczby osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym), którzy mieliby zasilić w kolejnych latach kadry lokalnej gospodarki, względem osób aktywnych zawodowo oraz osób starszych.

Powyższy problem potęguje migracja osób młodych – absolwentów szkół i uczelni – poza Racibórz – do innych ośrodków miejskich oraz za granicę. Temat ten pozostaje niezbadany – nie są prowadzone badania losów absolwentów, brakuje rzetelnych informacji i jakichkolwiek danych na temat rzeczywistych destynacji i motywacji osób opuszczających rodzinne miasto, a wszelkie dotychczasowe stwierdzenia w tym zakresie bazują na indywidualnych obserwacjach i powszechnych opiniach. Nie wiadomo dokładnie, ile osób młodych zostaje po ukończeniu szkoły średniej lub raciborskiej uczelni, ile osób wyjeżdża tymczasowo, a ile na stałe. Trudno w tej sytuacji tworzyć prognozy np. dla rozwoju rynku pracy bądź rynku mieszkaniowego.

DOTYCHCZASOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU:

Skala i przyczyny przedmiotowego problemu są w fazie rozpoznawania. Miasto dotychczas nie przeprowadzało szczegółowego badania losów absolwentów szkół średnich i uczelni wyższej.

WAŻNE INFORMACJE:

Miasto Racibórz od 2015 realizuje Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015–2020. Jednym z podejmowanych zadań jest m.in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który bezpłatnie udziela kompleksowego wsparcia raciborskim przedsiębiorcom, a także mieszkańcom zainteresowanym uruchomieniem działalności gospodarczej na terenie Raciborza. W ramach działalności prowadzone są również szkolenia, warsztaty, spotkania biznesowe, konferencje i seminaria. Inicjowana jest współpraca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, szkołami średnimi, uczelnią oraz instytucjami z otoczenia biznesu (m.in.: Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu).